Zariadenia na odstraoovanie prachu vo veukom pousku

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívne slovo, ktoré sa tie¾ vz»ahuje na zariadenia a ochranné systémy. Tieto zariadenia sú urèené predov¹etkým na kàmenie v oblastiach vystavených riziku výbuchu metánu alebo uhoµného prachu. Smernica existuje v Európskom parlamente a Rade 23. marca 1994.

Aj keï v miestnom právnom systéme bol zriadený na platforme vyhlá¹ky ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom smernice je v prvom rade aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov, ktoré sa pripájajú k zariadeniam a ochranným systémom urèeným na ukladanie metánového alebo uhoµného prachu len na vzdialenosti, ktoré sú vystavené riziku výbuchu. Smernica sa napokon uplatòuje na zariadenia a ochranné systémy urèené na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných atmosférach. Zároveò treba poznamena», ¾e informácie sa súèasne týkajú bezpeènostných, riadiacich a regulaèných zariadení. Tieto jedlá sú urèené na pou¾itie mimo diskutovaných zón, ktoré v¹ak dosahujú urèitú funkènos» zariadení a ochranných systémov urèených na zem v potenciálne výbu¹nom prostredí.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Prediskutované pravidlo sa nepou¾íva okrem iného pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sa pou¾ívajú v lekárskej spoloènosti. Zatiaµ nie je spojená so zariadeniami urèenými na domácnos», osobnými ochrannými prostriedkami, lodemi, dopravnými zariadeniami.Tento akt Európskej únie má ¹pecifické po¾iadavky, ktoré sú vrátené v niektorých noriem. Okrem toho gule klasifikovaná s nebezpeèenstvom výbuchu, ktoré sledujú v dodatku A k dispozícií 1999/92 / EC ATEX137 z 16.12.1999 "o minimálnych po¾iadavkách na posilnenie dôvery a kontroly zdravotného stavu pracovníkov potenciálne vystavených na funkciu v oblastiach s výbu¹nou atmosférou".Zariadenia a ochranné systémy mô¾u by» predmetom iných smerníc týkajúcich sa iných vzhµadov a to, èo stále zabezpeèuje pripevnenie znaèky CE na ne. Toto oznaèenie by malo by» dostupné, jednoduché a odolné.Súèasná smernica bude nahradená novým princípom ATEX 2014/34 / EÚ. Stane sa posledným dòom 20. apríla 2016.