Vyueovanie pecialnych ueebnych pomocok

©peciálna pomoc je potrebná na výrobu zariadení, ktoré budú pracova» v naj»a¾¹ích podmienkach. Nezále¾í na tom, èi je èinnos» uhasi» oheò, v pú¹ti alebo na pozadí agresívnych chemikálií. Miniaplikácie existujúce na zariadení musia by» videné sto percent.

Horák AtexSvietidlo je pova¾ované za spojenie exkluzívnych produktov. Svietidlá s európskym bezpeènostným osvedèením. Horák atex sa zhroma¾ïuje v hasièských tímoch v podmienkach zvý¹ených teplôt a dymu, èo obmedzuje viditeµnos». Svietidlá v závislosti od kon¹trukcie majú niekoµko svetelných zdrojov. Hlavný prúd, s bielym svetlom, nemení farby osvetlených cieµov, ani s vysokým stupòom zaostrenia na klastre. Boèný panel diód dáva rozptýlené svetlo a niekoµko intenzívnych. Okrem toho (voliteµné sú usporiadané v segmente optických vlákien, ktoré mô¾u by» spracované tak, aby osvetµovali »a¾ko dosiahnuteµné medzery. Úplné nabitie akumulátora prejde do nepretr¾itej výroby v priebehu deviatich hodín a moderná niklovo-mangánová batéria sa nenabíja nabíjaèkou. Po návrate na základòu trvá úplné nabitie batérie iba tri hodiny. Vo výbere spåòa auto a sie»ovú nabíjaèku.

Trvanlivos» puzdraMali by pou¾íva» chemické záchranné formácie, preto¾e telo svietidla odoláva stretu s takýmito agresívnymi chemikáliami. Kyseliny a pravdy ich neprekonajú. Dokonca aj Butanon je zadarmo, ale to isté platí pre materiál pou¾itý na prípravu bývania. Fortron, o òom, je úplne trvanlivý polymér. Polyfenylénsulfid v ¾iadnom rozpú¹»adle nepresahuje 200 stupòov Celzia. Teplota, pri ktorej si zachováva svoje vlastnosti, dosahuje dvesto ¹tyridsa» stupòov Celzia a krátkodobo a¾ dvesto sedemdesiat stupòov. Vyznaèuje sa spontánnymi nepríjemnos»ami. Èo je v¹ak mimoriadne dôle¾ité, je menej energie o kov. Nízka nasiakavos» umo¾òuje ¾i» v zariadeniach, ktoré sa hrajú vo vlhkom prostredí.Dôle¾itou zlo¾kou pre skupiny pracujúce vo vý¹kach je tvar hlavy, ktorý bráni pohybu predmetu. Po páde spomaµuje rotaèný pohyb, ktorý zabraòuje zostupu z nástupi¹»a alebo z håbky. Ergonomický, elegantný dizajn a proti¹mykový povrch dokonale zapadá do va¹ej ruky.