Vyrobca modneho obleeenia v anglietine

Táto sobota sa uskutoènila expozícia najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo veµa divákov, ktorí uprednostnili skontrolova», èo by mali dizajnéri pripravova» na sezónu. Medzi publikom sme mohli objavi» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Rafinovaný displej mal na mysli najmen¹í komponent a v¹etko sa robilo bez preká¾ok. Na ceste mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich postavenie bolo zalo¾ené na úplne prirodzených a jemných tkaninách s tmavými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári sa najviac zaujímali o vzdu¹né, farebné maxi sukne plne háèkované. Spomedzi nich bola aj úcta spôsobená krajkou, romantickými ¹atami a blúzkami s volánkami a vy¹ívanými bikínmi. Pre najnov¹ie obleèenie návrhári ponúkali ¾eny tkané klobúky s dobrými kruhovými objazdmi, zdobené krajkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila aukcia krásnej svadobnej tvorby, ktorá urobila veµa pre túto hru. Obleèenie bolo dané osobe, ktorá potrebovala zosta» anonymná. Navy¹e sa niektoré obleèenie z najdôle¾itej¹ej zbierky vydra¾ilo. Príjmy z aktuálnej aukcie budú oznaèené tak blízko detského domova. Treba zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje rôzne dobré a urèité kroky. Majitelia u¾ niekoµkokrát uvádzali na predaj svoje výrobky a predmetom aukcie bola aj náv¹teva jednej z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia zbierka sa dostane do obchodov e¹te zaèiatkom mája. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» plánuje otvori» internetový obchod, kde by sa jednoduché zbierky lí¹ili od stacionárnych predajní.Miestna odevná spoloènos» je jedným z najdlh¹ích výrobcov odevov. Na celom svete je málo tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, v nových, predov¹etkým najkraj¹ích krajèírskych ¹µachákov a architektov. Èo ka¾dé obdobie mena via¾e zbierky v spolupráci s vynikajúcimi poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú skutoène dôle¾ité pre skutoènos», ¾e e¹te pred uvedením do obchodu sa nachádzajú v reálnom fronte len jeden deò ráno. Tieto zbierky prebiehajú v ten istý deò.Plody týchto spoloèností z mnohých rokov sú veµmi obµúbené medzi u¾ívateµmi, a to aj na dosah a do zahranièia. Keï sa o òom pí¹e, nepredáva, nehovoriac o mnohom spokojnosti, ktorú dostala, a ktoré zahàòajú, ¾e výsledky majú najvy¹¹iu hodnotu.

Zobrazi» vá¹ obchod: Jednorazová cena odevu