Vlo te firemny softver

Program comarch erp xl, predtým nazývaný CDN XL. Softvér sa venuje aj stredným podnikom, a to aj veµkým firmám, ktoré pôsobia v nasledujúcich typoch odvetví: obchodné, výrobné a servisné.

Program comarch erp xl má rozsiahlu funkènos». Jeho dôle¾itá súèas» je súèasná, ktorá umo¾òuje pokry» plnú podporu a automatizova» obchodné procesy. Umo¾òuje riadi» celé podnikové procesy, ktoré vznikajú v podniku. Rovnako je modulárny, tak¾e v¹etko mô¾e zákazník ho prispôsobi» individuálnym potrebám firmy. Celý systém, ktorý funguje aj v on-line triedach, aj offline.Program existuje u¾ niekoµko rokov najèastej¹ie zvolený ERP systém. Viac ako 4000 podnikov vyu¾ívajúcich súèasný softvér sú tie¾ hrdí. Táto metóda sa podieµa na atraktívnej¹om pou¾ívaní predajných kanálov. Vïaka tomu je dôle¾ité efektívnej¹ie vynalo¾i» nielen logistiku, ale aj vlastné zdroje.Tento kombinovaný systém je extrémne zlo¾itým nástrojom v ERP miestnosti. Jeho pokrytie pokrýva v¹etky oblasti obchodnej èinnosti spoloènosti.Modul "Obchod a distribúcia" v tomto systéme ide na podporu implementácie procesov z úrovne obchodu a distribúcie. Podporuje spoloènos» na strane predaja a nákupu.Modul "Výroba" je vybavený jednotkovým a sériovým vybavením. K dispozícii sú aj nástroje na diskrétne spracovanie a výrobu. Podporuje projektové èinnosti a jednoduché vychystávanie. Umo¾òuje definova» technológiu, definova» výrobnú trasu, vytvori» plán výroby a implementova» výrobný proces.Modul Warehouse Management vám umo¾òuje kontrolova» zásoby a vydáva» objednávky v sklade. Vïaka takémuto prvku je mo¾né úèinne eliminova» chyby.Modul "Servis a opravy" bude kúpi» pre registráciu a tie¾ pre vykonanie servisných objednávok. Existuje aktuálne zariadenie pre implementáciu procesov od servisného oddelenia.Modul CRM umo¾òuje získa» údaje o klientoch. Vïaka tomu je dôle¾ité zakúpi» vzdelávanie potenciálnych kupcov. Poskytuje mo¾nos» spravova» prácu obchodných tímov a marketingu.Program erp xl je tie¾ veµa ïal¹ích mo¾ností, ktoré stojí za to pochopi».