Vlasove trieko

Moja neter zvlá¹» miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju pohladi» póry a tie¾ hrebeò. Zároveò je naozaj odhodlaná, ¾e ak chce, aby vyzerala krásna, mô¾e pä»krát vylep¹i» jeden vrkoè, zaka¾dým pridaním vlasových doplnkov do vlasov alebo vlo¾ením sponiek na vlasy. Najviac sa te¹í zo ¹kolských výkonov a formuje ich. Jej nedávna úloha ako Queen of the Ruffles je tie¾ originálna a vy¾adovala si veµký úèes a obleèenie. Mama ju najprv zapletala s niekoµkými prameòmi, ku ktorým boli pripojené stuhy. Potom tento roztomilý jedenás»roèný povedal nie, nie, a e¹te raz nie. Vlastne budem èaka» v riadených vlasoch ... a to zaèalo. Pol hodiny pretaktovania aj ich plánovanie. Pozrela sa ako jediná princezná. Keï sa v¹ak stretne s pokazenými dievèatami, rýchlo si to rozmyslela. Nie spolieha» sa na súèasnos», ¾e od zaèiatku komponovania k predstaveniu uplynuli asi dve hodiny. Neèakane ... úplne zmenil nápad, a vo svojom ¹týle to ¹lo trochu viac "nieeee, ja naozaj nechcem, nepamätám si niè ako princezná, èo jej slú¾ka je." Spýtala sa sama na nový úèes, vlasy zviazané voµnou kocou. Preto¾e, ako u¾ predtým povedala, u¾ máme schopnos» ostriha» si vlasy, potom posledná ¹la úplne rýchlo. Jej matka, na samej strane novej, bola tie¾ plná za pár okamihov.

Vlasy pre dievèatá