Ventilaene

Nesprávna in¹talácia odstraòovania prachu a centrálneho vysávania spôsobuje veµké riziko výbuchu. Preto musí by» ka¾dá in¹talácia postavená spolu s dôle¾itými ¹tandardmi uvedenými v smernici ATEX, takzvanej in¹talácii "atex".

Identifikácia a hodnotenie rizika výbuchuAby sme si vybrali úèinné metódy ochrany zariadenia od zaèiatku, musíme identifikova» a posúdi» jej najcitlivej¹ie body. V súèasnosti prebieha tzv hodnotenie rizika výbuchu v èase vykonania. Táto skutoènos» je súborom v¹etkých odporúèaní pre spoloènos» ¾iadajúcu o projekt. Po ich prispôsobení sa programu sa navrhne koneèné hodnotenie rizika výbuchu alebo dokument ochrany proti výbuchu.

Zní¾enie rizika výbuchuV oblasti zni¾ovania rizika výbuchu sa v týchto zariadeniach pou¾ívajú takéto rie¹enia: antistatické alebo vodivé kazety na filtrovanie, elektrické a neelektrické zariadenia s certifikáciou ATEX, vybavené riadiace a meracie zariadenia a uzemnenie.

Minimalizácia úèinkov výbuchuPrirodzene, nie je mo¾né eliminova» riziko výbuchu a¾ do konca. Preto spolu s po¾iadavkami oboch smerníc ATEX sa v zariadeniach pou¾íva ochrana proti výbuchu.

Dodávky odstraòovania prachu a centrálneho vysávania sa vyrábajú v tíme na kµúè. Vyzýva, aby ¹pecialisti prevzali plnú zodpovednos» za komplexnú implementáciu v¹etkého od stavu investície - od návrhu, cez výrobu v¹etkých komponentov systému a¾ po montá¾ a uvedenie do prevádzky novoin¹talovaného zariadenia.

Ukladanie prostredníctvom optimalizácieZvlá¹tny dôraz bol kladený na optimalizáciu filtraèných zariadení z hµadiska energetickej úèinnosti a okrem úèinnosti odstraòovania prachu. Tieto problémy priná¹ajú po¾adovaný finanèný efekt a predov¹etkým prispievajú k ochrane prírodného prostredia ná¹ho sveta.

Efektívne a napriek tomu veµmi efektívneFiltraèný materiál je najdôle¾itej¹ím faktorom pre úèinný a tým priaznivý prírodný prvok systému zberu prachu a centrálne vysávanie. Správne zvolené, zaruèuje vysokú èistotu zneèisteného vzduchu bez zohµadnenia pracovných podmienok. To je dôvod, preèo to in¾inieri vyberajú pre v¹etky investície spoloène.