Vakuove balenie chleba

Nesprávne ulo¾ené potraviny sa µahko pokazia. Okrem dek¹truktívneho pôsobenia mikroorganizmov a enzýmov je kµúèom aj prístup kyslíka k produktu. Oxidaèné procesy spôsobujú stratu nutriènej hodnoty, znaèky a chuti, proteíny jednoducho hnijú a tuk je tuèný. To je potom výsledok, ¾e nielen ekonomické - pokazené jedlo staèí vyhodi».

Ak v prípade domu, vyhadzova» dve vajcia alebo klobása nebude finanèná dráma, koniec v prípade re¹taurácie je výnimoèný starý, preto¾e nesprávne ulo¾ené potraviny len náklady. Okrem toho, ak vynecháme príznaky korupcie a pripravíme starý produkt, mô¾eme jednoducho otrávi» seba alebo na¹ich zamestnancov.

Existuje praktické rie¹enie, ktoré nám pomáha zo strachu zo straty peòazí a mo¾ných procesov od otrávených náv¹tevníkov. Je to lepenie pomocou vákuového baliaceho vrecka. Pou¾itie tohto typu techniky zabezpeèuje primeranú trvanlivos» materiálov a riadu, je plochá a pevná. Baliace stroje sú zariadenia, ktoré slú¾ia na hermetické uzatvorenie potravinárskych výrobkov a hotových jedál. Eliminujú prístup kyslíka a baktérií a mikroorganizmov, vïaka èomu uzavretá potravina u¾ dlho nestráca svoju vý¾ivnú hodnotu.

Pakety podávané v baliacich strojoch spåòajú mnohé vysoké ¹tandardy. Mali by by» bez zápachu, neinteragova» s potravinami. Dôle¾itá je veµká odolnos» voèi mechanickému po¹kodeniu. Ïal¹ou po¾iadavkou je mo¾nos» podrobi» sa pasterizácii, vareniu alebo tepelnému o¹etreniu v mikrovlnnej rúre - a fólia, z ktorej sú tieto nádoby vyrobené, vydr¾í. Dôle¾itou po¾iadavkou je neutralita pre chu» a ¹týl, aby si potravinárske výrobky zachovali svoju ¹pecifickos» a vlastnosti. Vaky na vákuové balenie sú prispôsobené viacroènému skladovaniu potravín. Zároveò sú opakovane pou¾iteµné, èo ich robí dostatoène odolnými voèi umývaniu riadu a praniu. Sú jednoduché vo veµkosti, vïaka ktorej dúfame, ¾e sa zhoduje s kabelkou & nbsp; k výrobku alebo jedlu, ktoré vlastníme.