Uzemnenie trampoliny

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok v dôsledku elektrostatickej iskry. Najèastej¹ie sa realizuje ako transport a spracovanie horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré obsahuje iné èíslo. Naj»a¾¹ie a najmenej komplikované modely sú vybavené uzemòovacou svorkou aj z kábla. Vyvinutej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené upratanou kontrolou stavu uzemnenia, vïaka èomu je mo¾né výrobok napusti» alebo prepravi», keï je uzemnenie pevne spojené.

Elektrostatické uzemnenia sú najèastej¹ie u¾itoèné pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných cisterien, cestných cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s rôznym obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulátmi, kvapalinami sa mô¾u vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby je tie¾ mie¹anie, èerpanie alebo rozpra¹ovanie horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo prenosom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. V dôsledku priameho a rýchleho kontaktu s uzemnením alebo bez nabitia mô¾e by» generovaný krátky prúdový impulz, ktorý bude dôle¾itý na strane iskry.Nedostatoèná starostlivos» o výboj iskry mô¾e zapáli» zmes plynu a vzduchu, èo znamená výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.