Uzemnenie oceuovych kon trukcii

Eron PlusEron Plus - Najsilnej¹í vzorec na podporu erekcie!

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v minimalizácii rizika výbuchu horµavých látok na produkte elektrostatickej iskry. ©iroko sa realizuje v odbore prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré má inú formu. Najrozsiahlej¹ie a niekoµko komplikovaných modelov mo¾no vyrobi» zo zemniacej svorky a drôtu. Rozvinutej¹ie a technologicky vyspelé zariadenia sú vybavené ochranným uzemòovacím systémom, vïaka ktorému je povolené vyprázdòova» alebo prepravova» výrobok po správnom pripojení uzemnenia.

Elektrostatické uzemnenie sa zvyèajne kombinuje poèas nakladania alebo vykladania ¾eleznièných a cisternových cisterien, nádr¾í, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

Pri úspe¹nom naplnení alebo vyprázdòovaní nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami je mo¾né vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby je dodatoèné mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktovaním alebo výberom jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Na konci µahkého a náhleho spojenia so zemou alebo bez nabitého cieµa mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude otvorený pre jiskry.Nedostatok kontroly nad jiskrovým výbojom mô¾e vies» k vznieteniu zmesi plynu a vzduchu, èo znamená výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.