Uzemnenie kotla

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko výbuchu horµavých látok, èo je vplyv elektrostatickej dislokácie iskier. Je v¹eobecne pripisovaná preprave a spracovaniu horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e ma» inú formu. Najjednoduch¹ie a najmenej komplikované modely pozostávajú z uzemòovacej svorky a drôtu. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé modely sú vybavené ochranou proti uzemneniu, vïaka èomu je prípustné dávkovanie alebo preprava produktu, keï je uzemnenie správne pripojené.

https://ecuproduct.com/sk/waist-trainer-inovativny-sposob-modelovania-vasej-postavy/

Elektrostatické uzemnenie sa väè¹inou pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných cisterien, cestné, nádr¾í, sudov, tak. vaky alebo prvky procesu in¹talácie.

Pri úspe¹nom naplnení alebo vyprázdòovaní nádr¾í s iným obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami mô¾u vzniknú» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby je pravdepodobne extrémne mie¹anie, èerpanie alebo striekanie horµavých látok. Elektrické náboje vytvárajú kontakt alebo jednotlivé èastice. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. V dôsledku priameho a náhleho pripojenia k zemi alebo neza»a¾enému objektu mô¾e vzniknú» krátkodobý prúdový impulz, ktorý sa prejaví v iskrivej situácii.Nedostatok starostlivosti o iskry mô¾e ma» za následok vznietenie zmesi plynu a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo nebezpeèný výbuch. Elektrostatické uzemnenie "elektrostatické uzemnenie" eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadenej vypú¹»ania statickej elektriny.