Tovareo otvara novy tyl

Ako viete, továreò priná¹a veµmi veµký príjem ka¾dému majiteµovi, ktorý otvára takýto dom. V¾dy stojí za to premý¹µa» o povinnostiach majiteµa vies» takúto továreò. Najdôle¾itej¹ou povinnos»ou majiteµa továrne je zaisti» bezpeènos» ka¾dého zamestnanca, ktorý je v takej továrni. Tak¾e v¹etky stroje, rovnako ako v¹etky polia v továrni, musia by» dobre skúsené a zabezpeèené z hµadiska bezpeènosti.

Nápoje z najdôle¾itej¹ích noriem, ktoré majiteµ musí da» na¹im hos»om, sú bezpeènos» proti výbuchu. Ako je známe poèas prác, sú potrebné rôzne horµavé látky, ktoré ¾ivia organizácie, ale nielen. Ak sa takéto látky otvorili v produkte, napríklad v po¹kodení takéhoto stroja, hrozba pre zaèiatok je »a¾ká. Preto je zodpovednos»ou vlastníka továrne pravidelne kontrolova» v¹etky stroje v továrni, ako aj skladova» látky ¹kodlivé pre µudské zdravie a údr¾bu. Preto továreò musí splni» v¹etky podmienky stanovené v ustanoveniach poµského dobra, aby som sa mohol sta» blízkym praktizovaniu výroby. Zamestnanci mô¾u vykonáva» a vykonáva» iba na osvedèených miestach. Ak by pravidelné in¹pekcie naznaèovali, ¾e existuje riziko, ¾e bude v továrni, zatiaµ èo zdravie hos»a je obzvlá¹» pravdepodobné, potom továreò bude uzavretá, kým nebude spåòa» v¹etky bezpeènostné po¾iadavky. Toto v¹etko by mal kontrolova» vlastník továrne. Preto nestaèí poskytnú» zamestnancom primeranú mzdu a zarobi» si príjmy z ich úlohy. Po prvé, je dôle¾ité, aby sme im zabezpeèili dôveru v prax, ktorú hµadajú ka¾dý deò. Veµa µudí urèite urobilo v¹etko, èo je v ich silách, aby splnili v¹etky bezpeènostné po¾iadavky, ak im poµské právo neinformovalo. To je dôvod, preèo je úloha ¹tátu v hµadaní v¹etkých mo¾ných tovární a sna¾í sa zabezpeèi» ich tak významný. Po prvé, majiteµ továrne by sa mal sna¾i» zaruèi» bezpeènos» ka¾dého cestujúceho v továrni. To je veµmi dôle¾ité.