Tlmoeenie v anglietine

Interpretácia plánu je uµahèi» komunikáciu medzi dvoma µuïmi, ktorí nesúhlasia iba na koneènej jazyka. Tak¾e v akomkoµvek prostredí, interpretáciu spadajú do druhej kategórie. Jedným z nich je konferenèné tlmoèenie. A na èo sa spoliehajú a kedy ich pou¾íva»?

Na èo sa poèíta konferenèný tlmoèník?Takéto konferenèné výklady sa uskutoèòujú najmä v konferenènej spoloènosti. Mô¾u sa uskutoèòova» poèas rôznych diskusií alebo dôle¾itých obchodných stretnutí. Mô¾e ís» o to, aby poskytovali interpretácie postupne alebo súèasne. Ak sa pri konverzáciách stretne väè¹í poèet znakov z iných krajín, be¾ne sa pou¾íva simultánne tlmoèenie. Tieto po sebe nasledujúce sa menej a menej pou¾ívajú, preto¾e nepriná¹ajú také nádherné výrobky.

In¹titucionálny trh a vyRozdeµujeme konferenèné preklady do dvoch typov trhu. Je to aj o in¹titucionálnom trhu, ako aj o jeho vlastnom. Medzinárodné in¹titúcie ako EDC èasto organizujú viacjazyèné stretnutia. Potom si vyberiete preklad z niekoµkých iných jazykov do materinského jazyka prekladateµa. Takýto konferenèný tlmoèník musí preto ma» veµa informácií a ¹pecifických zruèností. Nestaèí len hovori» po anglicky. Dobrý konferenèný tlmoèník by mal plynú» plynule v rôznych jazykoch. Vïaka súèasnosti bude automaticky preklada» celé konferencie bez ohµadu na to, kto ich bude pou¾íva». Ak v¹ak patrí k súkromnému trhu, celá situácia vyzerá trochu inak. Súkromné in¹titúcie zvyèajne preferujú dvojjazyèné stretnutia. Na takýchto konferenciách sa zúèastòujú µudia z ïal¹ích dvoch krajín. Na stretnutí sa nachádzajú prekladatelia, ktorí dokonale hovoria iba dvomi ¹pecifickými jazykmi.

Chcete sa sta» prekladateµom?Tak¾e ak by sme sa uva¾ovali o tom, ¾e sa staneme prekladateµom, mali by sme roz¹íri» na¹e vedomosti o tomto bode. V súèasnosti je aj tlmoèenie priamou podkategóriou. Tak¾e ak chceme získa» konferenèné tlmoèenie, musíme ma» takú veµkú znalos». Mali by sme by» schopní vies» aspoò niektoré cudzie jazyky. Vïaka tomu mô¾u medzinárodné in¹titúcie vyu¾íva» úzke slu¾by. A ak budeme pre nich pracova», urýchlene sa chystáme zmeni» ¹ek a budeme dúfa», ¾e budeme ma» efektívnej¹iu prax.