Tandardny poistny ventil

ATEX je právnym predpisom Európskej únie, ktorý upravuje po¾iadavky na dôveru a zdravotnú prevenciu, ktoré musia spåòa» v¹etky výrobky urèené pre kariéru v potenciálne výbu¹nom prostredí. Najnov¹ie informácie po zjednotení prác, ktoré sú u¾ ¹tandardmi ATEX 2014/34 / EÚ, nadobudnú úèinnos» 20. apríla 2016, prièom ka¾dý èlánok bude musie» by» oznaèený ako:

1. Oznaèenie CE, 2. identifikaèné èíslo jednotky, ktorá vydala osvedèenie, 3. symbol ochrany pred výbuchom, 4. skupina výbuchu, 5. kategória zariadenia, 6. typ ochrany proti výbuchu, 7. podskupina výbuchu, 8. teplotná trieda.V¹etky zariadenia chcú existova» tak, aby poèas vecí nepredstavovali hrozbu. Vydanie certifikátu autorizovanými subjektmi (napr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Centrum pre atestáciu a certifikáciu Výskumného výskumu sro Gliwice sa vytvára s ïal¹ími postupmi: 1. Test ¹tandardu ES - s»a¾uje sa na to, ¾e zariadenie spåòa základné po¾iadavky smernica, 2. zabezpeèenie kvality výroby - postup schvaµovania systému kvality, ktorý umo¾òuje oznaèovanie výrobku znaèkou CE a vydávanie vyhlásenia o zhode, 3. overenie výrobku - postup skú¹ania a kvalita ka¾dého výsledku v zmysle nadviazania spolupráce so smernicou, 4. zabezpeèenie kvality materiálu - urèenie postupu uplatòovaný systém kvality vrátane závereènej in¹pekcie a testovania výrobkov, 5. súlad s èlovekom - postup na vykonávanie príslu¹ných skú¹ok ka¾dej vyrobenej kópie výrobcom, pri návrhu jeho súhlasu so zamestnancom opísaného v osvedèení o typovej skú¹ke ES a po¾iadavkách opísaných v zásade, 6. interné úèty úloha výroby - postup prípravy technickej dokumentácie zariadenia, dokumenty by sa mali uchováva» 10 rokov od poslednej vyhotovenej kópie, 7. odovzdanie technickej dokumentácie na notifikovanú menu na konci skladovania, dokumentácia by mala by» v¹eobecným popisom, návrhom, výkresmi, schémami, opismi, zoznamom noriem, výsledky skú¹ok a výpoètov, vyhlásenie o zhode, 8. overenie jednotkovej výroby.