Svetovej kuchyne

Prakticky v ka¾dom rohu mô¾ete spozna» tradièné národné jedlá. Taliansko je známe svojou pizzou a cestovinami v rôznych formách, Francúzsko je viditeµné z ¾abích nôh alebo samotných slimákov, kým ázijské jedlá sú postavené na ry¾i a rybách.

Kedy má Poµsko posledné miesto? Veµmi dobré. Cudzinci, ktorí prichádzajú do svojho sveta, sú zvyèajne pote¹ení z na¹ej národnej kuchyne.

Poµská kuchyòa je kladená predov¹etkým na mäsové jedlá a najmä pre µudí tento spôsob diéty klesá na úroveò. Bohu¾iaµ, je asi najzdrav¹ia kuchyòa, zvyèajne obmedzená na veµkú èas» tuku, ale chu» kompenzuje v¹etko.

Remi Bloston

Je »a¾ké uvies» jeden tradièný pokrm, ale bravèové kotlety so zemiakmi a vyprá¾anou kapustou sú urèite veµmi lacné. Je to tá istá zvlá¹tnos», ktorá v ponuke poµského domova chýba. Iba spôsoby, ako urobi» tento pokrm sa mô¾u lí¹i».

®e je plánované by» v súlade s tradíciou, mali by ste si kúpi» surové mäso, potom by ste ich mali ¹µaha» sami a tvori» kotlety. A vïaka úspechom technológie mô¾e tento proces ¾i» oveµa lep¹ie. Staèí si vybra» z ponuky, ktorá dáva mäsový vrtuµník a pripravuje bravèové kotlety oveµa jednoduch¹ie. Nie ka¾dá dáma domu, najmä v starobe, má tú¾bu slobodne „bojova»“ s telom a takýto nástroj mô¾e by» pre òu spásou. V ¾iadnom prípade neprichádza z takéhoto zariadenia do chuti pokrmu, preto¾e to, èo je najdôle¾itej¹ie, je prospe¹né cesto a korenie, o ktoré sa ka¾dá gazdinka postará správne.

Ïal¹ie tradièné poµské jedlá? Sú to nepochybne holubice, bigosy alebo rovnaké ruské knedle, ktoré na rozdiel od spoloènosti nie sú ruským pokrmom. Na¹a kuchyòa sa rozhodne nemusí hanbi» za západ. Dôkazom toho je popularita re¹taurácií s vlastným jedlom na celom svete. Cudzinci sú v láske s na¹imi jedlami a èasto hµadajú recepty, ktoré im pomô¾u pripravi» poµské jedlá.