Sudny prekladateu

V oblasti prekladov je v nasledujúcich rokoch konsekutívne tlmoèenie e¹te populárnej¹ie. Preèo? Existuje mnoho dôvodov, preèo z výkladu tento druh veci existuje. Aké sú dôvody?

Po prvé, mobilita. Predstavte si obchodné stretnutie, poèas ktorého budete prechádza» chodbami výstavných sál, na ktorých sa prilepíte a rozprávajte sa s bodom daných objektov alebo rie¹ení. Ak máte v pláne, aby vás cudzinci pochopili a nemô¾ete hovori» ich jazykom, musíte poèíta» tlmoèníka doma. Okrem toho v prípade konsekutívneho tlmoèenia ho obsadzujete.

Po druhé, mo¾nos» diskusie. Táto mo¾nos» nie je ponúkaná simultánnym tlmoèením. Prekladateµ uzavretý v kabíne prekladá iba obsah, ktorý hovorí hovorca. Konsekutívne tlmoèenie umo¾ní efektívnu interakciu. Mô¾e sa v¹ak uskutoèni» diskusia a prekladateµ v tomto prípade vysvetlí vyhlásenia ka¾dého z úèastníkov.

Po tretie, ide o rozsiahle preklady. Nie prekladateµ má predispozíciu da». Tie, ktoré im boli pridelené, sa mô¾u µahko vyrovna» s tlakom ovplyvòovania „¾ivých“, bez mo¾nosti pou¾itia ïal¹ích materiálov alebo vedeckých slu¾ieb. Súèasná hra je bezpochyby osobou, ktorá dokonale pozná jazyk. Ak v¹ak chceme by» zárukou, ¾e sa dokonale pripravíme na individuálnu úlohu, doká¾eme jej da» na diaµku materiály o téme, na ktorej sa bude diskusia kona».

Po ¹tvrté, jednoduchá organizácia. Pokiaµ ide o následné interpretácie, nepo¾adujú technickú prípravu ani ¾iadne ¹peciálne vybavenie. Za dôkaz o prenájme miestnosti s kabínou pre simultánne tlmoèenie nemusíte plati». Nemusíte sa stara» o zariadenie, aby ste dostali prelo¾ený obsah, napríklad slúchadlá pre ¹tudentov.

Konsekutívne tlmoèenie je veµmi populárne vzhµadom na to, ¾e sú veµmi vhodné pre v¹etkých úèastníkov stretnutia. Tam sú tie¾ v¾dy tie, ktoré vedú ¾eny s dobrými schopnos»ami, t. J. Na najsilnej¹ej úrovni.