Su enie masa v starom pouskom jazyku

Zamestnanec potrebuje tri veci na udr¾anie. Kyslík, pitie a jedlo. Rovnako ako vzduch a voda s èasom nezkazia, jedlo stráca svoju polohu. Mäso je zastarané a smrdí, èervy sú tvarované v p¹enici a plody hnijú. Po mnoho tisíc rokov µudia hµadajú spôsob, ako uskladòova» potraviny tak, aby boli jedlé èo najdlh¹ie.

http://olofer.pl/skhealthymode/flexa-plus-new-liecivo-pre-choroby-klbov/

Spôsoby skladovania potravínVytvorte veµa: solenie mäsa, su¹enie za tepla, fajèenie. Zablokovanie v chladných hlinených hrncoch, mrazenie, morenie, morenie a celok. Posledné ¹tádiá zaèali bali» jedlo vo vákuu. Balíèky vákuové ceny zaèínajú s tristo dobrými cenami, ktoré sa rozkladajú na devä» tisíc strán. Najlacnej¹ie modely balenia len na¹e jedlo a najcennej¹ie ponúkajú aj schopnos» regulova» teplotu a vari» jedlo vlo¾ené do be¾nej cesty.

Ako vytvorí baliaci stroj?Ka¾dý balík bez zmyslu pre projekt má správny spôsob práce. Èerpadlo spåòa zariadeniea teflónom pokrytý tesniaci pásik. Odvzdu¹òuje vzduch zo stredu obalu tak, aby sa plast utesnil na spotrebua súèasne utesní hranu tak, aby sa vzduch nedostal do postupu. Súèasné rie¹enie je teraz balené s chlebom, mäsom, zeleninou a syrom. A tu je mimoriadne u¾itoèné rie¹enie. Vo vz»ahu k typu potravín mô¾e by» trvanlivos» produktu a¾ 4 krát dlh¹ia. Napríklad varené cestoviny sú vhodné na konzumáciu po dobu troch dní, av¹ak táto vákuovo balená cestovina trvá a¾ 12 dní. Vákuové baliace stroje sa nepou¾ívajú len vo veµkých skladoch. Takéto zariadenie mo¾no umiestni» do ka¾dého domu. Vákuové balenie je mimoriadne spoµahlivé rie¹enie. Nákup sto ¹peciálnych vreciek na balenie potravín je len 40 PLN. Vïaka takýmto malým výdavkom sa potraviny, ktoré zamý¹µame získa» pre dovolenkový model, mô¾u skladova» oveµa dlh¹ie ako v sklenenej nádobe alebo v plastovej krabici, ktorú si zamestnanci veµmi µahko mô¾u preèíta».