Studene napoje a technologia horucich potravin

V horúcich dòoch µudia èasto snívajú o nápoji, ktorý by navy¹e uspokojoval ich po¾iadavky a osvie¾il ich. V tomto prípade sú koktaily na báze mlieka, kefíru, prírodného jogurtu alebo len rozdrveného µadu dokonalé. Na internete a varenie mô¾ete vyhµadáva» veµa receptov na dobré nápoje tohto modelu. Tak¾e si mô¾ete vychutna» koktaily v re¹taurácii, supermarkete alebo zmrzline, ale nauèi» sa ich robi». Tak¾e nie je len oveµa populárnej¹ie rie¹enie, ale aj zdrav¹ie. Experimenty v kuchyni dávajú veµkú spokojnos». Samozrejme, na¹e záujmy ocenia aj rodinní príslu¹níci alebo priatelia, ktorí nav¹tívia horúci deò.

Banánový smoothieKoktail, ktorý sa najèastej¹ie pripravujem, je ten, ktorý má banánovú príchu» zalo¾enú na mlieku. Banány je mo¾né získa» kedykoµvek poèas roka, a to nielen v lete, a mlieko je témou ka¾dej chladnièky. Banány sú navy¹e jedným z najlacnej¹ích výrobkov na trhu. Prijatý nápoj je pekný, krásny a vý¾ivný - napokon ka¾dý hustý koktail mô¾e by» pova¾ovaný za samostatné jedlo.

Strawberry smoothieÏal¹ím be¾ným typom nápoja je jahodová príchu». Najlep¹ie je vytvori» v lete, od júna do augusta, keï jahody sú najlep¹ie a viditeµné na stánku. Optimálnym rie¹ením je viaza» mlieko, jahody a banány - táto forma bude jemným zá¾itkom pre va¹e vlastné chu»ové poháriky.

Psorilax

Takto mô¾ete vymeni» recepty bez konca. Koktail s lesným ovocím pripravený z malín, èerných ostru¾in a èuèoriedok? Preèo nie! A to osvie¾enie broskyòa? V úspechu broskyne ako koktail základne, lep¹ie rozdrvený µad ako mlieko alebo kefír. A èo zmes jahôd a kiwi, posypané citrónom? Nezabudnite, ¾e kiwi nie je silný - rozprávam sa zo skúseností.

Ovocný drvièSamozrejme, vplyv na koktail a hotové materiály je viac ako èokoµvek. Mal by si spomenú» na správne vybavenie. Multifunkèný kuchynský robot od zaujímavého podniku alebo pevného drvièa ovocia bude najlep¹ie pracova». Existuje veµa takýchto polo¾iek na trhu a vy mô¾ete chvíµku porovna», aby ste si vybrali ten, ktorý dokonale splní na¹u dôveru a potreby. Myslím si, ¾e stojí za to investova» do mixéra s funkciou rozdrvenia µadu, èo prispeje nielen k ovocným dezertom, ale aj k modelu na výrobu µadovej kávy.