Sprava o zdravej vy ive

Získavame v podmienkach, keï je deò drasticky skrátený, èas nebezpeène uteká a nemáme èas na dôle¾ité veci. Nie je nezvyèajné pokraèova» v poslednej známej domácej strave.

Príprava zdravých jedál v budoveKeï sme zaneprázdnení, zabudneme jes» nieèo cenné, èasto nám chýba krátke jedlo na panstve, èo z hµadiska vý¾ivy ponecháva veµa po¾iadaviek. Na¹»astie existujú ¹ikovné rie¹enia, ktoré dokonale zjednodu¹ujú proces vytvárania jedál doma. Jedným z takýchto zariadení je elektrická rezaèka zeleniny. Ako to naznaèuje názov, poskytuje jemné rezanie zeleniny, bez potreby poèíta» s tradièným strúhadlom. V¹etci vieme, ako únavné mrkva mô¾u by» únavné. Nebudeme to môc» dosiahnu» bez hµadania v èo najkrat¹om mo¾nom prostredí. Elektrická rezaèka na zeleninu je zariadenie, ktoré za zlomok sekúnd premení na¹u zeleninu na palice, plátky a dokonca aj na ro¹t. To v¹etko nie je len rýchle, ale chráni nás aj pred zberom zvy¹kov v kuchyni. Va¹ou úlohou bude len vypláchnu» niekoµko prvkov pod teèúcou vodou.

Èo by mal charakterizova» elektrický drviè zeleniny?Mala by to by» primeraná veµkos». Prístroj by mal ma» znaèný výkon a navy¹e by mal obsahova» niekoµko typov strúhadiel, ktoré budeme èoskoro schopní nahradi» v závislosti od potreby. No¾e v odnímateµných strúhadlách by mali by» vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, potvrdí hygienicitu a ¾ivotnos» predmetu. Mô¾eme tie¾ venova» pozornos» tomu, èi stroj pracuje ticho a èi je µahko èistiteµný. Momentov, keï nie ka¾dý krájaè bude zaslaný na umývanie v umývaèke riadu, stojí za to da» pomoc v návode. Elektrická zeleninová fréza v okamihu mi pomô¾e vyzdvihnú» vynikajúce ¹aláty, ¹aláty a ro¹tové zemiaky na palacinky. Zdravé, vý¾ivné jedlá nebudú mimo dosahu.