Smernica eu 305

FitoSprayFitospray - Podpora chudnutia v inovatívnej forme striekania!

Smernica EU Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré je potrebné dosiahnu» akýmikoµvek výrobkami, ktoré sa majú naplni» v potenciálne výbu¹nom prostredí. Súvisiace ¹tandardy funkène so zásadou stanovujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov umiestnených v èlenských ¹tátoch sú definované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované smernicou ani vnútornými normami. Vnútorné predpisy nemô¾u by» v rozpore s ustanoveniami smernice, ani nemô¾u preniknú» do sprísnenia po¾iadaviek stanovených v smernici.

Smernica Atex bola zahrnutá do Bytí, aby sa minimalizovalo riziko, ktoré je závislé na pou¾ití ktorejkoµvek komodity v regiónoch, v ktorých mô¾e vzniknú» výbu¹ná atmosféra.Výrobca nesie veµkú zodpovednos» za urèenie, èi daný výrobok podlieha posúdeniu spolupráce s dohodami atex a prispôsobuje daný výrobok týmto pravidlám.Na úspech produktov nachádzajúcich sa v oblasti nebezpeèenstva výbuchu sa kladie dôraz na schválenie Atex. Nebezpeènou zónou pôvodu je posledné pole, kde sa získavajú, pou¾ívajú alebo skladujú látky, ktoré v kombinácii so vzduchom vytvárajú výbu¹né zmesi. Najmä kvapaliny, plyny, prach a horµavé vlákna sú vhodné pre ¹koly takýchto látok. Mô¾u ¾i» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Výbuch nastane, keï veµká èas» energie prúdiaca z úèinného zdroja vzplanutia dosiahne výbu¹nú atmosféru. Po spustení oheò dosiahne výbuch, ktorý predstavuje veµké riziko pre µudský ¾ivot a zdravie.