Simultanny preklad eo to znamena

Zhroma¾ïuje sa mno¾stvo rôznych konferencií, sú tu panvy z bohatých médií a prúdiace z iných krajín, èo znamená, ¾e poznajú a hovoria rôznymi jazykmi. Poèas rozhovorov chce ka¾dý presne vedie» v¹etko, preto existuje forma konferenènej interpretácie.

Takáto kompozícia je formou tlmoèenia, poèas konferencie úèastníci majú slúchadlá a cez nich hlas uèiteµa, ktorý prekladá hovorený text, prièom hlas spolu s originálom zmieròuje.Prekladateµ v¾dy hovorí v hlave.V konferenènom preklade rozli¹ujeme niekoµko spôsobov prekladov a samozrejme:- konsekutívne - preklady po reèi reèníka,- simultánny pohyb s hovoriacim reèníkom,- relé - medzi dvoma jazykmi pomocou tretieho jazyka,- retour - preklad z rodného jazyka do vzdialeného,- pivot - pomocou jedného zdrojového jazyka pre v¹etkých,- cheval - jeden prekladateµ na jednom stretnutí pracuje v dvoch kabínach,- symetrický systém - keï úèastníci poèúvajú preklady v niekoµkých vybraných jazykoch,- ¹epot - preklad adresovaný úèastníkovi konferencie, ktorý pracuje u prekladateµa, do ucha,- posunková reè - simultánne tlmoèenie do posunkového jazyka.Ako nemô¾u by» preklady konferencií tak nízke a vyhlasujú veµa dlhých znalostí od prekladateµov, aby sa mohli zúèastni» na takýchto prekladoch, mali by ma» rozsiahle skúsenosti, veµkú vedu a veµmi presne sa zaobera» rôznymi typmi prekladov.Poèas konverzácií najèastej¹ie prekladatelia prekladajú konsekutívnym tlmoèením alebo prilepením v kabíne pomocou simultánnej metódy.Najmä v televízii mô¾eme ¾iada» o takéto preklady pri prezentácii rôznych konferencií a stretnutí.V¹etky informácie riadi prekladateµ veµmi dobre a presne, niekedy prekladateµ musí dokonca odovzda» èlánok v rovnakom tóne hlasu a pozastavi» hlas tak, ako reproduktor vytvára.