Riadenie kapitalu v bookmakeri

Riadenie µudských zdrojov je nemo¾né. Nedostatok zruèností v poslednej oblasti u¾ viedol mnohé spoloènosti k poklesu. Preèo je zruèné riadenie µudského materiálu naozaj dôle¾ité?

Zamestnanec musí cíti» veµa v meneV prvom rade je dôle¾ité zvá¾i», èo je skutoène uvedená oblas». Niektorí µudia sú omylom presvedèení, ¾e riadenie dobrého zdroja nie je divu ako manipulácia. Ale také pravidlo existuje, ¾e osoba v oblasti podnikania je predov¹etkým, aby ka¾dý zamestnanec cíti» ako dobre známej spoloènosti. Ako som napísal Andrew Carnegie, priemyselníka, ktorý je ná¹ èas nápojov, najdrah¹ie na svete zamestnaný "µudia robia pre peniaze, ale tí si budú nasledova» dlhá cesta ïalej, ak im ukáza» re¹pekt, budete odmeni» chvály a uznanie."

Systém motivácie a odmienPri zavádzaní riadenia µudského kapitálu ide o pou¾itie metódy odmeòovania a motivácie. Je to predov¹etkým to, ¾e hos» by sa mal cíti» dobre vo svojej vlastnej spoloènosti, preto¾e to bude väè¹inou závisie» od predaja, práce a príjmu. Malo by by» zrejmé, ¾e vá¹ obchod je vyrobený z µudí, ktorí sú ako orgány v µudskom tele. Ak sú orgány po¹kodené, telo nebude perfektné. Malo by sa tie¾ chápa», ¾e dôvodom nie sú len peòa¾né bonusy (ktoré pravdepodobne potrebujú, vedú k úplnej¹ej µudskej pripútanosti k dobre známej spoloènosti, ale aj slovné bonusy. Dobrým zvykom je odporúèa» zamestnancovi, aby urobil veµa práce, aby ho re¹pektoval a aby bol s ním priateµom. Na druhej strane by sme mali vedie», ¾e sme povinní poukáza» na chybu na osobu, ktorá nespåòa svoje povinnosti spoµahlivo a následne, ak na¹e reklamy nepomohli, necha» ju tie¾ uzna» kvalifikovanej¹ím zamestnancom.

Atmosféra v praxiPracoval som ako spoloènos», z ktorej sa ¾ena predtým oslobodila. Dôvod rie¹enia bol extrémne jednoduchý - necítila presne v spoloènosti, cítila, ¾e ¹éf ju nere¹pektuje, to znamená, ¾e prezident nemal tu¹enie o správnom riadení µudského materiálu. Po niekoµkých tý¾dòoch bola ¾enu, ktorá bola vysoko kvalifikovaná, daná úzka práca v konkurenènej spoloènosti. A takmer mesiac neskôr sa jej prezident obrátil s otázkou návratu k èítaniu a sµubom o väè¹ích ziskoch. A viete, èo sa táto osoba vyvinula? Odmietla, preto¾e v inej spoloènosti bola atmosféra oveµa lep¹ia a cítila sa lep¹ie. Struène povedané, opatrenie pre niektoré riadenie µudských zdrojov nielen ponúka bonusy, ale aj schopnos» poskytnú» príjemnú atmosféru v pozícii, preto¾e ¹»astný zamestnanec pracuje lep¹ie.