Priemyselny rozvoj v 19 storoei

Rýchly vývoj priemyselných technológií, zameranie na dobré výsledky výroby, energiu a veµkos» procesov na povrchoch, ako je tlaè, textil, plasty, chémia, optika a balenie zvy¹uje nebezpeèenstvo elektrostatického výboja. Èím intenzívnej¹í je výrobný proces, tým viac zá»a¾í sa vytvára, èo musí by» neutralizované tak, aby neohrozilo bezpeènos» pou¾ívateµov.

Nekontrolované vyprázdnenie nahromadených elektrostatických nábojov mô¾e vznieti» zmes plynu a vzduchu pomocou vytvorenej poko¾ky, a to aj jedinej, ktorá spôsobí výbuch. Rie¹ením pre tento typ problémov sú spoloènosti, ktoré v uvedených prípadoch, okrem iného, elektrostatické uzemnenie, èistenie nabitého povrchu, neutralizácia alebo elektrostatické nabíjanie.Elektrostatické uzemnenie je uzemòovací mechanizmus, ktorý sa vkladá do puzdra pri nakladaní cisterien nesúcich sypké materiály alebo kvapaliny. Na ich povrchu je veµa statických nábojov. Pripojenie k uzemòovaciemu systému nádr¾e je potrebné pred nakladacím prístupom. Tým sa vyberie riziko zapálenia. Iné nebezpeèné situácie sú dôle¾ité z hµadiska úspechu potrubí, ventilov a dúchadiel, ktoré sa pri výrobe sypkých materiálov v dôsledku vibrácií alebo opotrebovania mô¾u od seba oddeli» a vytvára» riziko vznietenia. Veµké nádoby alebo nádoby naplnené horµavými látkami musia by» tie¾ uzemnené. Nebezpeèenstvom sú tie¾ neuzemnené nádoby odobraté v mie¹acej a mie¹acej linke. Takmer ka¾dý krok vo výrobnom procese generuje generovanie elektrostatických nábojov, èi ide o nakladanie výrobkov do flexibilných nádob alebo o ruèné plnenie sudov alebo plechoviek. Elektrostatické uzemnenie je potrebné, preto¾e mô¾e hovori» s výbojmi medzi personálom a zariadeniami a kontajnermi, zatiaµ èo v priestore, ktorým hrozí nebezpeèenstvo, mô¾e spôsobi» vznietenie a výbuch.