Prekladateu v mobilnom telefone

Ak chcete, aby bola va¹a lieèivá karta presne prelo¾ená, vezmite si z prekladov, ktoré vykonávajú nielen lekári, ale aj súdni prekladatelia.

Kto je prekladateµ ¹pecializujúci sa na lekárske preklady?©pecializovaný prekladateµ je vedomie, ktoré je lekár denne, veµmi èasto pou¾íva úzku ¹pecializáciu. Anglický jazyk je v¹eobecne známy - v interných stá¾ach je internovaná do zahranièia. ©pecializované frázy, ktoré sú v òom uvedené, sú frázy pre neho, ktoré sa dávajú denne. Hlavne preto, ¾e ¾eny, ktoré zaèínajú preklada», sú µudia, ktorí sa rozhodnú trénova» po celú dobu a èasto sa uchádza» o zahranièné publikácie, aby zistili novinky, ktoré sa objavili na Západe, ale to isté sa zaväzuje s istým spojením s jazykom. Takýto prekladateµ je zárukou nielen správne prelo¾eného textu, ale aj zabezpeèenia zluèiteµnosti textu.Koneène sa overí správnos» textu, po preklade lekárom sa to vylep¹uje prekladateµom, èo je filologické vzdelanie a potvrdenie vedomostí o lekárskej slovnej zásobe. Zmieròuje text a zvy¹uje mo¾né jazykové chyby.

Preèo je správny preklad tak dôle¾itý?Lekársky preklad je zárukou dokumentu, ktorý bude presvedèivá pre lekára èi pois»ovne. ©tandardné preklad, ktorý sa koná v prípade, ¾e história tohto ochorenia je vo výsledkoch skú¹obného cudzích jazykov, nemocenské, názorom lekára, história lieèby - a v¹etky materiály potrebné k stiahnutiu úsudok o postihnutie - je preklad obtia¾ny a potrebným parokrotnego skontrolova» dokument, preto¾e najmen¹í chyba lekár mô¾e urobi» chybu, a potom mô¾u pracova» pri kompenzácii potkniêciami / zadávacieho procesu lieèby.Je potrebné investova» do certifikovaných prekladov.