Preklad potravin

V dne¹nej dobe nám èasto chýba èas nakupova» ka¾dý deò. Prepracované, nemáme pocit, ¾e strácame chvíle, ktoré by sme mohli minú» na odpoèinok a zotavenie. Èasto nakupujeme "na obchode". Koµkokrát sme sa stali, ¾e sa poµská strava rozpadla a nepridala by ju k pou¾itiu?

Je pravda, ¾e na¹a chladnièka nám dáva významné skladovanie potravín, napriek tomu, ¾e jej úèinnos» je nízka. V zisku, ktorý zriedkakedy nakupujeme, èasto prichádza k tomu, ¾e jeden výrobok prekroèí dátum vypr¹ania platnosti. V èase nakupovania si nie sme istí, èi nájdeme chvíµu, kedy sa dá uvari», alebo ¾e budeme jednoducho môc» jes» v¹etky výrobky, ktoré sme kúpili. Je pravda, ¾e mraznièky nám umo¾òujú skladova» potraviny dlho (dokonca aj v máji, av¹ak ich kapacita je èasto mnohokrát men¹ia ako kapacita v chladnièke. Vákuové balenie mô¾e vyrie¹i» va¹e predmety.Zne¹kodnenie potravín sa vykonáva mikróbmi, svetlom a inými zlo¾kami ¾ivotného prostredia. Zní¾enie mno¾stva kyslíka, ktoré získame vïaka vákuovému baleniu, výrazne zni¾uje vývoj organizmov zodpovedných za zmenu farby a chuti na¹ich potravín. Pri náv¹teve supermarketu èasto vyberáme vákuovo balené potraviny. Uis»uje nás, ¾e ho budeme môc» nosi» dlh¹ie (na rozdiel od toho, ktorý nemá taký kryt. Umo¾òuje nám èoraz viac zni¾ova» èas, kedy nakupujeme, a zároveò zvy¹uje na¹u slobodu pri výbere menu pre konkrétny deò. Nie sme nútení jes» daný výrobok presne preto, ¾e jeho u¾itoènos» sa blí¾i ku koncu.Multivac je výrobca vákuových baliacich strojov, ktorý èoraz viac spåòa oèakávania na¹ich pou¾ívateµov. V dôsledku toho sa vákuové baliace stroje teraz pou¾ívajú v domácich kuchyniach. Akonáhle bol tento ¹týl skladovania potravín vyhradený pre veµké spoloènosti, ktoré poskytovali jedlo pre veµký re»az obchodov. Minimalizácia a úprava obalov pre domácnos» znamená, ¾e tento typ skladovania potravín je èoraz dôle¾itej¹í. Neexistujú ¾iadne problémy spojené s zlou trvanlivos»ou niektorých výrobkov. Ak sa obávame, ¾e ho nebudeme môc» na chvíµu vyèerpa», zabalíme ho do vákua a známy problém sa vyrie¹i.Ak chcete zhrnú», ¾e chceme dlho vychutna» èerstvos» na¹ich výrobkov a nemáme termín na budovanie ka¾dodenných nákupov, stojí za to, ¾e si kupujete vákuovo balené jedlo alebo zakúpite stroj, ktorý vám umo¾ní dosiahnu» to v poµskom domove.