Prach z tvrdeho dreva

Výrobné technologické postupy sprevádzané emisií pevných èastíc, najmä pri »a¾be, drvenie, mletie, mie¹anie, preosievanie. Okrem hluku predstavujú priemyselné prachy najväè¹iu hrozbu pre zdravie µudí pracujúcich v takomto prostredí.

Kvôli tlaku na zdravie prachu sa spoliehame na:- drá¾divý prach,- toxický prach,- alergénny prach,- karcinogénne prachy,- vláknitý prach.Významné postavenie v oblasti prevencie zneèistenia prachom zdru¾enia emitujúca je umo¾nené vyu¾itie individuálnej a sociálnej ochrany prachu.Individuálna ochrana zahàòa:- respirátor na jedno pou¾itie,- polomasky s vymeniteµnými filtrami a absorbérmi,- hry s vymeniteµnými filtrami a absorbérmi,- prilby a ochranné kryty.Kolektívna ochrana proti prachu zahàòa: prevzdu¹òovacie a ventilaèné systémy, systémy odsávania prachu v stanici, nezávislé dúchadlá a ventilátory.Zariadenia na odsávanie prachu sa poèítajú na: suché a mokré zberaèe prachu.Be¾ne pou¾ívané zberaèe prachu sú: usadzovacie komory, zberaèe prachu s filtraènou vrstvou, cyklóny a multicyklóny, elektrostatické odluèovaèe, mokré zberaèe prachu.Usadzovacie komory sú jedným z najjednoduch¹ích zberaèov prachu s nízkymi montá¾nymi nákladmi. Nevýhodou tohto rie¹enia je nízka úèinnos» odpra¹ovania a èasto sa zavádzajú do integrácie s novými zberaèmi prachu. Filtraèné zberaèe prachu sa vyznaèujú znaènou mierou úèinnosti. K pou¾itiu v keramickom a hutníckom sektore patria veµmi drahé metódy odstraòovania prachu. Mokré zberaèe prachu pou¾ívajú vodu v projekte na neutralizáciu uvoµneného prachu. Vedµaj¹í úèinok je odpadová voda, ktorá sa vyskytuje pri prenose zneèis»ujúcich látok do kvapaliny. Pre potenciálne výbu¹né oblasti je potrebné pou¾i» iné rie¹enia, pre ktoré musia by» zariadenia na odstraòovanie odpadu certifikované ATEX.Výber zariadenia na odstraòovanie prachu závisí od odvetvia a konkrétnej hrozby.