Potvrdenie 800

Povinnos» uchováva» kópie potvrdení je pre mnohých podnikateµov bolestivá. Kópie by sa mali uchováva» na potreby daòového úradu poèas piatich rokov.

Po transakcii sa vyhotovujú dva potvrdenia - originál a jeho kópia, ktoré potom musí vyzdvihnú» spoloènos», ktorá ho vydala. Kópie príjmov z fi¹kálnej tlaèiarne majú v¾dy formu dlhých papierových kotúèov. Takýto výstup je spojený s dostatoène veµkými »a¾kos»ami. Najskôr ide na vec, v ktorej podnikateµ musí skladova» tisíce kotúèov na poµskom trhu. Zároveò nie sú nestabilné, preto¾e mô¾u µahko vyblednú», napríklad pod vplyvom slneèného ¾iarenia, a preto by ich mali starostlivo chráni» pred ¹kodlivými faktormi.

Zo súèasnej situácie zva¾uje èoraz viac firiem investovanie do fi¹kálneho pokrmu, novitus deon e, ktorý zaznamená kópiu dokladu v elektronickej ¹truktúre. Takýto prístup rozhodne uµahèuje zhroma¾ïovanie takýchto informácií. Namiesto tisícok kotúèov staèí jedna pamä»ová karta. Informácie sa dajú naïalej kopírova» do druhého média, ktoré ho tie¾ chráni.

Elektronické kópie potvrdení z daòovej tlaèiarne majú aj ïal¹ie dôle¾ité výhody. Nad v¹etkými robia na konci veµké úspory. Aj keï nákup tlaèiarne s touto mo¾nos»ou nie je najni¾¹ími nákladmi, aj keï pomô¾e zni¾ova» náklady v dlhodobom horizonte. To je v prvom rade prípad, preto¾e mô¾ete uvoµni» nákup papierových kotúèov.

Investovanie do tohto modelu vybavenia bude urèite veµmi dobré z pohµadu podnikateµov, ktorí majú väè¹iu úlohu, ktorí ka¾dý deò strávia niekoµko desiatok alebo niekoµko stoviek príjmov. V tomto prípade je nákup a skladovanie papierových kotúèov, ktoré obsahujú kópie potvrdení, urèite veµkou zá»a¾ou, èo má nepriaznivý vplyv na kurzy obchodnej èinnosti a na pracovnú úèinnos».

Registraèné pokladne a tlaèiarne s elektronickým spôsobom prijímania potvrdení je veµmi zaujímavým rie¹ením, ktoré je vhodné si vybra» pri hµadaní nákupu tohto typu zariadenia pre potreby spoloènosti. Takéto tlaèiarne sú viditeµné v mnohých obchodoch. Sú to zariadenia navrhnuté pre potreby veµkých obchodov a men¹ích firiem, tak¾e je dôle¾ité vybra» rie¹enie, ktoré bude spåòa» potreby známej znaèky a tie¾ nebude drahé.