Pokladoa

Nie ste imunní, je vo va¹ej spoloènosti uvedená pokladnica? Skontrolova»! Povinnos» registrova» predaj na fi¹kálnej sume spravidla podlieha podnikateµom, ktorí vykonávajú predaj výrobkov alebo slu¾ieb za prácu finanèných osôb (nie spoloèností.

Nariadenie ministra financií zo 4. novembra 2014 zavádza na tento úèel mno¾stvo prepú¹»aní.Ako budeme môc» uplatni» odstúpenie z funkcie dr¾ania pokladnice? Po prvé, ná¹ obrat v starom daòovom roku na situáciu fyzických osôb a jednorazových poµnohospodárov nemô¾e predstavova» viac ako 20.000. z³. Ak zaèneme pôsobi» teraz v daòovom roku, budeme musie» stanovi» limit vo vz»ahu. Upozoròujeme v¹ak, ¾e vý¹ka tohto limitu nie je ovplyvnená príjmom z predaja dlhodobého majetku, duchovných a právnych hodnôt podliehajúcich odpisom. Nezabúdajte v¹ak, ¾e takéto transakcie sa majú potvrdi» faktúrou.Pamätajte si, ¾e existujú situácie, keï v¹ak bude vhodné zaznamena» predaj v pokladnici, nebudeme tie¾ oslobodení od dane, bez ohµadu na to, aký príjem zarobíme. Má teda sídlo v prípade predaja, okrem iného, kvapalných plynov, spaµovacích motorov a ich mno¾stiev, karosérií motorových vozidiel, prívesov a návesov, kontajnerov, èastí vozidiel bez mechanického pohonu, ruèných motorových vozidiel (èasti sú tu motocykle, rádiových zariadení, telekomunikácií. a televízia, fotoaparát, výrobky z drahých kovov, tabaku a alkoholu.Potreba registrova» sa na fi¹kálnej sume elzab jota e & nbsp; je tie¾ povinná bez dôvodu nakupovania v úspechoch niektorých slu¾ieb. Okrem iného existujú slu¾by ako: osobná doprava v automobilovej komunikácii, taxislu¾ba, oprava motorových vozidiel a mopedov, výmena pneumatík, otázky a technické prehliadky vozidiel, lekárska a zubná starostlivos», právne slu¾by, kozmetika a kaderníctvo.