Pokladoa prepustenia

Na zaèiatku stojí za zmienku, èo je to slu¾ba registraèných pokladníc: fi¹kácia registraènej pokladnice, potrebné technické prehliadky, v¹etky opravy v záruènej dobe a po záruènej dobe a nevyhnutná údr¾ba. Okrem toho je fi¹kálny pokladník zodpovedný za vstupy do servisných prác a oznamuje daòové zúètovanie do USA.

Knee Active Plus

Registraèné pokladne predávajú svojim zákazníkom ïal¹ie slu¾by: ¹kolenia z oddelenia slu¾ieb registraènej pokladnice, ako aj pozornos» k dobrému programovaniu názvov produktov a sadzieb PTU.

Poèas povinných technických prehliadok vykonáva servisný technik tieto èinnosti:- posudzuje stav plomb pokladnice, ich súhlas s výtlaèkami v servisnej dokumentácii a servisnej dokumentácii,- skontrolova» program pokladnice, jeho verziu, súlad s textami v registraènej pokladnici a servisnou dokumentáciou,- kontroluje správnos» prevádzky pokladnice, najmä v oblasti vydávania daòových dokladov,- vyhodnocuje stav registraèného pokladne, fi¹kálnej pamäte, platného boardu a fi¹kálneho modulu pre spoluprácu so stavebnými listami,- kontroluje správnos» spotrebiteµského displeja,- výsledok preskúmania spolu s výhradami je uvedený v servisnej knihe.

sviatok1. Nevyhnutný technický posudok musí by» pripravený aj vtedy, keï u¾ívateµ pokladne pozastavil na¹u prácu alebo z neznámeho dôvodu prestal zaznamenáva» obrat na pokladnici, preto¾e registraènú pokladnicu registraènú pokladnicu nezaregistroval.2. V období technického preskúmania najprv tieto kon¹trukèné faktory pokladnice, ktoré sú zodpovedné za registráciu pohybov a ktorých nesprávna èinnos» by mohla ovplyvni» krátky výpoèet daní. Poèas kontrolného obdobia teda servisný pracovník nehµadá chyby, ktoré ovplyvòujú fungovanie registraènej pokladnice, ani nekontroluje, èi dobre fungujú aj iné faktory zariadenia, napr. Mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie. U¾ívateµ mô¾e samozrejme po¾iada» servisného technika, aby skontroloval stav registraènej pokladnice a vymenil po¹kodené polo¾ky, ale potom bude vykonaný mimo technickej kontroly.