Pokladoa lodnej ceny

Kde kúpi» pokladòa? Na zaèiatok veµmi dôle¾itá rada: Nezabudnite, ¾e nie v¾dy najlacnej¹ia cenová ponuka, predstaví sama najlep¹iu voµbu!

Pred zakúpením pokladnicePri výbere miesta, kde si kúpime fiskálne zariadenie, stojí za to pýta» sa priateµov, èi mô¾u odporuèi» pomocnú postavu, ktorú tie¾ profitovali. Ak va¹i príbuzní nemajú registraènú pokladnicu, ïal¹ím krokom by malo by» urèi», èi spoloènos», ktorej ponuka si vyberiete, stavia na jednoduché referencie vydané výrobcami pokladne, s ktorými spolupracujú. To slú¾i na zabezpeèenie slu¾by na vysokej úrovni, alebo aj pou¾ívateµov, ktorí vyu¾ili túto hodnotu. Tie¾ skontrolujte, èi spoloènos» zamestnáva najmenej dvoch servisných technikov, ktorí majú právo opravi» zariadenie, ktoré chcete kúpi». Stojí za to, ¾e hµadajú autorizovaných distribútorov ako pokladnice pre elzab kraków.

Na èo treba venova» pozornos»®e chcete robi» nepretr¾ite predaj alebo poskytova» slu¾by, je dobré vybra» si osobu, ktorá zaruèuje 24-hodinovú slu¾bu. Vyskú¹ajte to napríklad vytoèením jedného z èísel slu¾ieb cez víkend.Skôr nevyberajte jednotku, ktorá má iba mobilné telefóny. Preto skontrolujte, èi je na webovej karte alebo na vizitke výnimoène pevné telefónne èíslo.Pokladnica nie je známym elektronickým prístrojom, napríklad televízorom alebo poèítaèom - pri nákupe hotovosti sa musíte trochu zamera» na iné kritériá. Po prvé, informácie, ¾e predávajúci týchto nástrojov by mal by» autorizovaný predajný showroom, ako je pokladòa elzab kraków.

Preèo nie je pokladòa dobrý plánNepou¾ívajte sa v pou¾ívanej pokladni! Keï si kúpite pokladnicu z novej ruky, nezachráòte niè a nepreplatíte. Ste prekvapený, keï je to rovnaké? Najprv stratíte právo na daòovú úµavu, ktorá zvyèajne predstavuje 700 zlotých.Po druhé, bude potrebné nahradi» fi¹kálny modul, preto¾e v súèasnej dobe existuje stále èíslo NIP predchádzajúceho vlastníka. Náklady na takúto zmenu sú dokonca niekoµko stoviek zlotých. Samozrejme, musíte bra» do úvahy aj náklady na pokladniènú pokladnicu. Dobrá forma, nová pokladnica s elektronickou kópiou príjmu, u¾ dostanete tisíc zlotých, budete tie¾ môc» odpoèíta» úµavu - nová pokladòa je preto viac populárna a urèite vám pomô¾e dlh¹ie, ako sa pou¾íva.Oprávnený predajca, ktorý si vyberiete, ktorý predáva pokladnice, existuje rovnako ako slu¾ba týchto zariadení. Pred zakúpením pokladnice sa opýtajte na dostupnos» servisného technika, ak sa k neúspechu dostal.