Pokladnicna cena 2017

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v uznesení o DPH, ktoré sa začali v januári 2015, zaviedli potrebu uskutočniť vyrovnanie s využitím registračných pokladníc medzi novými skupinami podnikateľov. A hoci niektorí podnikatelia sú stále vyňatí z povinnosti vydávať potvrdenky, značky ponúkajúce naše služby iným klientom sú povinné vyrovnať energiu s použitím registračných pokladníc.

Kto musí mať fiškálnu pokladnicu?Pokladnice sú potrebné v podnikoch, ktoré poskytujú fyzickú tvár (B2C. Spoločnosti, ktorých ročný obrat nepresahuje 20 tisíc PLN netto, však nemajú povinnosť vydávať daňové príjmy. Pri zmenách v prípade, že podnikateľ začne vo fiškálnom roku energiu, vzniká povinnosť mať registračnú pokladnicu, keď obrat presiahne 20 000 PLN. V ďalšom vývoji existuje katalóg činností, ktoré nepodliehajú potrebe vydávať potvrdenia vydané pokladnicou.

Pomoc a ciele spojené s registráciou.Skôr ako podnikateľ začne čerpať z registračnej pokladnice, musí túto skutočnosť oznámiť svojmu daňovému úradu spolu s adresou, na ktorej sa pokladňa odporúča. Spolu s uvedenými dokladmi je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe registračnej pokladnice a potvrdenie o tom, že zakúpená pokladnica spĺňa požiadavky - technologické a praktické - uvedené v uznesení o DPH. Formálne požiadavky, ktoré musia byť vykonané pred začatím používania registračnej pokladnice, súvisia s pomocou, ktorá je dôležitá pre nákup pokladnice. Úľava v kombinácii s nákupom registračnej pokladnice dosahuje až 90% nákladov na nákup registračnej pokladnice, hoci nie viac ako 700 PLN. Pokladník musí uviesť aj jeho trvalý servis na autorizovaných miestach, avšak servis pokladnice nemôže byť kratší ako každých 25 mesiacov. Predĺženie tejto lehoty môže vyžadovať vrátenie zľavy pri kúpe pokladnice.

Registračnou pokladnicou sa rozumie aj vydávanie originálnych potvrdení odberateľom a uchovávanie kópií potvrdení na dobu 2 rokov na konci účtovného roka, v ktorom boli poskytnuté. Užívateľ pokladnice musí tiež tlačiť periodické reporty - denné, týždenné a mesačné - vyhotovené v pokladnici.