Pokladnica kf 02

Vyhlá¹ka ministra financií, ktorá nadobudla úèinnos» 1. marca 2015, kladie na právnu pomoc spotrebiteµom povinnos» pou¾íva» registraèné pokladnice. Tieto zmeny budú zahàòa» právnikov a daòových poradcov. A notári nebudú pracova». Registraèné pokladnice majú vo v¹eobecnosti chráni» zákazníkov, ktorí jednoducho nedostanú potvrdenie o pou¾ívaní slu¾ieb. Mobilné fi¹kálne kancelárie sú ¹peciálne urèené pre právnikov a daòových poradcov.

Alcobarrier

Povinnos» ulo¾ená ministerstvom financií na presadzovanie daòovej registrácie bude zahàòa» právne a zdravotnícke povolania v súèasnom zubnom, kozmetickom, gastronomickom a mechanickom odbore. U¾ nebude ma» roèné príjmy. Ich charakter bude porovnaný s nasledujúcimi sú»a¾ami, ktoré táto povinnos» vstúpila do akcie skôr. K tomuto dátumu boli právnici oslobodení od potreby pou¾íva» registraèné pokladne, ak ich roèný príjem nepresiahol dvadsa» tisíc zlotých.Umiestnenie do údr¾by odrody je symbolom, ¾e µudia, ktorí ponúkajú slu¾by v mysliach fyzických osôb, ktoré nevykonávajú hospodársku èinnos», budú potrebova» registráciu vo fi¹kálnych sumách bez ohµadu na platobný systém.Facilitácia preto zavádza zákonodarcu pre tých, ktorí práve pracujú na trhu právnikov. Ak zaènete ponúka» právne slu¾by a¾ v roku 2015, advokáti budú zbavení donucovania majetku z registraèných pokladníc dva mesiace od mesiaca, v ktorom zaèali poskytova» slu¾by.Ministerstvo zabezpeèí, ¾e daòoví poplatníci, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom svojich pokladnièných slu¾ieb, vrátia významnú sumu svojich nákupných nákladov. Potom je potrebné vyu¾i» správny výsledok aj pre právnu istotu obchodu, ktorý ponúkajú právnici, ako aj bezpeènos» spotrebiteµov. V praxi to znamená, ¾e od 1. marca 2015 si v¹etci klienti advokátskej kancelárie mô¾u vy¾iada» potvrdenie o prijatí právnej pomoci.Pokiaµ ide o notárov, potom sa nebudú musie» registrova» vo vý¹ke slu¾ieb, ale len v smere èinností zahrnutých do zápisu do úlo¾iska A a P, ak sa neprekroèí 20 000. limit prítokov, alebo ak sa platba uskutoèní v nepeòa¾nej forme.