Pokladnica datumov

Ak zaènete svoju ekonomickú úlohu, stojí za to, ¾e si ju vyskú¹ate, alebo nemusíte kupova» fi¹kálnu novinku a pou¾íva» ju ka¾dý deò v priamej práci. Poµské predpisy veµmi starostlivo a presne informujú nás, ktorí si chcú pamäta» na pokladniènú pokladnicu a kto vydáva potvrdenie.

https://ecuproduct.com/sk/detoxic-komplexna-liecba-proti-parazitom/

V roku 2015 poèet daòových poplatníkov, ktorí boli vhodní na pou¾ívanie urèitých fotografií z úèelu vedenia registraèných pokladníc, klesol vo svojom vlastnom svete, èo znamená, ¾e daòová pokladnica sa stáva nevyhnutnos»ou pre stále vy¹¹iu skupinu obèanov.

Spolu s najnov¹ími ustanoveniami zákona o DPH sú v¹etci daòoví poplatníci v poµskej krajine povinní pou¾íva» pokladnice na predaj fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Daòoví poplatníci si stále pamätajú na povinnos» pou¾íva» registraèné pokladnice pri úspe¹nej registrácii predajov za prácu pau¹álnych poµnohospodárov. Iba tí daòoví poplatníci, ktorých roèný príjem presahuje 20 000 PLN, sa musia vybavi» daòovými sumami.

Stojí za to prida» ïal¹ie, a skutoènos», ¾e gará¾e nemusí by» registraèné pokladnice vydali v prípade, ¾e výsledky sú montované priamo nimi v autách. V takýchto situáciách autoservisy poskytujú slu¾bu a nepredávajú urèité tovary. Príjmová tie¾ zdôrazni», ¾e v takom prípade je postavený na faktúry za opravu pomoc, nie aby montá¾nych dielov, preto¾e rozpis výsledkov mô¾e by» »a¾ké získa» dobré pripomenú», ¾e je potrebné ma» pokladnice.

Na na¹om konci z pokladne sú tie¾ zru¹ené dodávatelia elektriny a spoloènosti, ktoré poskytujú telekomunikaèné, pois»ovacie a finanèné slu¾by. S výnimkou mô¾u po¾iada» a spoloènosti, ktoré hovoria slu¾by priamo súvisiace so slu¾bou trhu s nehnuteµnos»ami. Malo by sa tie¾ pamäta» na to, ¾e registraèné pokladne nemusia ma» spoloènosti, ktoré objednávajú zásielkové zásielky, na platbu na bankový úèet. Fotografie týkajúce sa obratu a¾ do vý¹ky 20 000 PLN u¾ nemô¾u ma» vodièov taxíkov aj iné spoloènosti, ktoré ponúkajú slu¾by osobnej dopravy.