Pokladne 1 maja czestochowa

Po prvé, je to o registrácii a finanènej tlaèiarni, tak¾e to nie je jedna vec. Existujú rovnaké nástroje, ktoré sa navzájom výrazne lí¹ia. Hoci sú zvyèajne navzájom zamieòané, majú rôzne systémy registrácie predaja a sú charakterizované rôznymi funkciami.

Pokladne majú celý predajný systém. Obsahujú základ tovaru a pomoc, tak¾e nemusia by» pripojené k ¾iadnemu novému zariadeniu. Mô¾ete poveda», ¾e sú sebestaèní. Vzhµadom na to, ¾e majú menej pozícií ako fi¹kálne tlaèiarne, sú lacnej¹ie, èo je samozrejme výhodou. Je známe, ¾e ka¾dý vyzerá ako posledný, kto zarobí peniaze a zároveò strávi najmenej.Finanèné tlaèiarne sú zvý¹ené pokladnice. Okrem mo¾nosti tlaèe finanèných príjmov a zamerania sa na predajný systém majú aj rozsiahlej¹ie funkcie. Mô¾u napríklad kontrolova» zásoby výrobkov, ktoré má známa spoloènos» k dispozícii. S touto mo¾nos»ou v¾dy viete, èo sa v danom momente mô¾e prejavi» v záujme a èo by sa malo kúpi» v rovnakom èase. Okrem toho mô¾u by» do ich ¹týlu pridané nové propagaèné akcie. Nielen obvyklé zní¾enie cien, ale aj lacnej¹í predaj efektov v balení, napríklad: Predám dva výrobky a tretí dostanete zadarmo. Ïal¹ou nevýhodou je, ¾e existuje funkcia priamej tlaèe faktúr DPH, kedy a mo¾nos» vylep¹enia potvrdenia pred jeho vytlaèením. Takáto ponuka nemá daòové registre. Na rozdiel od registraèných pokladníc v¹ak nie sú sebestaèné a správne fungujú, musia by» pripojené k externým predajným systémom, teda poèítaèom. Existuje aj nevýhoda a výhoda. Funkcia potom existuje, ¾e bez poèítaèa neexistuje ¾iadna ¹anca na tlaè potvrdení. Nákup poèítaèa je zároveò príplatkom. Výhodou v¹ak je, ¾e predajné údaje umiestnené v poèítaèi sú presnej¹ie a jednoduch¹ie. Fi¹kálne tlaèiarne majú dokonalú kontrolu v miestach, kde sú základy èlánkov veµmi zlo¾ité. Napriek obrovskej výhode fi¹kálnej tlaèiarne cez registraènú pokladòu, pred voµbou o ich kúpe, stojí za zvá¾enie, èi mô¾eme pou¾i» takéto ¹pecializované vybavenie. Pre µudí, ktorí prevádzkujú malé obchody, nie je u¾itoèný pre takýto rozsiahly systém práce a náklady na registraènú pokladnicu sú µah¹ie ako fi¹kálna tlaèiareò.