Po iarny istie tandard

V prípade po¾iaru, z ktorých najdôle¾itej¹ie je obsadené a reakcie, ktorými sa potenciálne straty minimalizované. V okamihu, keï dokonca pridal, aby zachránil µudský ¾ivot. Aby sa ubezpeèil, táto reakcia bola úèinná po tom v¹etkom, mali by ste vedie», ako to urobi» formu a venova» pozornos» tomu, èo sa deje. Preto¾e inak zaèneme uhasi» po¾iar v byte zatvorená, a ¾e je voµné miesto. & Nbsp; V prvom prípade, majte na pamäti, ¾e ná¹ manévrovací priestor je nízka v porovnaní s aktuálne, nemô¾eme si dovoli» vyu¾íva» v¹etky prípravkov. Nápoj je najúèinnej¹í bez pary pochýb o tom, ¾e ¾ivot mô¾e prinies» rýchly spôsob, ako neutralizova» hrozbu.

Urèite pary ako hasiaci materiál nie je u¾itoèné v otvorených priestoroch, kde nedosiahne správnu koncentráciu, vïaka èomu je prijateµné uhasi» po¾iar. V malých budovách je to v¹ak veµmi u¾itoèné. Èasto sa spája aj s loïami, v miestnostiach, kde sa pou¾ívajú alkoholy alebo sopeèné kotly, kde nie je dovolené pou¾íva» vodu. Základné pôsobenie pary, ktoré umo¾òuje elimináciu ohòa, je neutralizova» kyslík, bez ktorého plameò nebude trva». Jeho dobrým nedostatkom je skutoènos», ¾e tento úèinok sa organizuje veµmi rýchlo, v dôsledku èoho sa po¾iar nebude môc» dostatoène ¹íri». Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e v situácii, kedy sa po¾iar zvý¹i na plný dom, nie ¾e zostane rovnakým párom. Je preto potrebné, aby hasièská spoloènos» pracovala veµmi ¹iroko, èo súvisí so skutoènos»ou, ¾e straty spôsobené po¾iarom budú najvy¹¹ie.