Oslobodenie od platenej pokladnice

Hoci je potreba pokladòou Novitus Deon v podnikaní zahàòa rastúci dav podnikateµov na sú mo¾né v súlade s príslu¹nými ustanoveniami fotografie tohto úèelu.

Strata práva na takéto rie¹enie mô¾e postihnú pribli¾ne 100 000 poµských daòových poplatníkov. Od 1. marca 2015 rokmi povinnos» pou¾íva» tieto prístroje sa vz»ahuje okrem iného na daòovníkov poskytujúcich slu¾by v oblasti opráv, kaderníctvo, kozmetické slu¾by spojené s stravovanie, právne slu¾by, daòové poradenstvo a lekárov. A kto naozaj nemusí pamäta» na pokladni? Okrem iného sa zaoberajú predmetnými výnimkami pre predmetné èinnosti. Daòovník, ktorý vykonáva prácu oslobodenú od predmetu, nevy¾aduje, aby bol zaznamenaný v pokladnici. Kto nechce poèíta» pokladòu: dodávka slu¾by alebo výhody oddelenia vysielacích slu¾ieb, internetové slu¾by, slu¾by spojené s poµnohospodárstva a chovu zvierat, elektriny, tepla, plynu, vody vyhliadok prírodných slu¾ieb spojených s zber odpadu, iného ako nebezpeèný, slu¾by týkajúce sa zberu nebezpeèného odpadu, èinnosti nakladania s odpadom slu¾by súvisiace so spracovaním nebezpeèného odpadu spojené s likvidáciou rádioaktívneho odpadu, ¾elezniènej dopravy, verejných a prímestských po¹tové a kuriérske slu¾by, pomôcky v smere ubytovacích slu¾ieb poskytovaných hotely , motely a penzióny, telekomunikaèné slu¾by, elektronické slu¾by, fyzické a pois»ovacie slu¾by, prenájom a správa nehnuteµností, slu¾by súvisiace s nehnuteµným trhom, notárske èinnosti, slu¾by súvisiace s udr¾iavaním objednávky, verejné slu¾by, archívne slu¾by, èlenské organizácie, slu¾by poskytované spoloènos»ami a extrateritoriálne systémy.

Daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú vysoko vymenované polo¾ky, mô¾u navy¹e pou¾íva» výnimku medzi predmetom a predmetom. Právo na poslednú fotografiu je spôsobené predajom daòovníka. Ak by obrat z uvedených èinností mal v predchádzajúcom roku viac ako 80% z celkového obratu, daòovník mô¾e pou¾i» hotovostné rie¹enie na celý predaj.