Obchodna einnos a daoova pokladnica

Ka¾dý zamestnávateµ je povinný poskytnú» zamestnancovi bezpeèné pracovné podmienky a tie¾ ho informova» o mo¾ných rizikách a nebezpeèenstvách, ktoré sa mie¹ajú s poskytovaním práce na konkrétnej pozícii. Páni musia zabezpeèi» kontrolu a výbuch a protipo¾iarnu bezpeènos».

Typickým zariadením, ktoré sa pou¾íva na zvý¹enie úrovne po¾iarnej bezpeènosti a ochrany proti výbuchu, sú zvukové zariadenia, známe tie¾ ako zvukové poplachy. Mali by spôsobi» veµké a hlasné akustické upozornenia, ktoré budú hovori» o bezprostrednom nebezpeèenstve, t. J. Zmene stavu zariadenia.Veµké mno¾stvo iných typov akustických zariadení je lacné na domácom trhu. K dispozícii sú bzuèiaky, multitónové sirény, pípanie a gongy. Zariadenia mô¾u by» elektrické alebo ruèné. Väè¹ina modelov je u¾itoèná v zabudovaných mo¾nostiach. Majú inú veµkos», tvar a intenzitu zvuku.Vstavané elektronické bzuèiaky, ktoré mô¾u by» in¹talované v jamkách s priemerom pribli¾ne 22,5 mm, sú veµmi cenné. Zariadenia sú orezané s intenzitou zvuku pribli¾ne 80 dB. Sú urèené na èítanie aj pri veµmi nepriaznivých podmienkach prostredia.Multitónová siréna má 8, 16 alebo 32 rôznych tónov a dodatoène stav svetla, vïaka ktorému je mo¾né upozorni» na varovný signál.Zvukové súbory sa zvyèajne umiestòujú na pozadí. Najmä vo väè¹ích výrobných závodoch, kde je riziko výbuchu alebo po¾iaru priamo dlh¹ie ako na opaèných miestach. Signalizaèné zariadenia predstavujú rovnaké prvky prvkov alarmujúceho systému spojeného nebezpeèenstva.