Negativne emocie a zaobchadzanie s nimi

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie momenty v ¾ivote, niekedy depresívne alebo znepokojujúce. Tieto nálady sú èasto výsledkom zlých a stresujúcich udalostí v blízkom ¾ivote, o ktorých nemáme ani tu¹enie. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - podmienky pre du¹evne choré pocity pravdepodobne budú v skutoènosti veµa. Je jednoduché, ¾e sa cítime zahltení, depresívne a smutní pod vplyvom týchto foriem. V¾dy by takýto stav mal prejs» skôr alebo neskôr, v dôle¾itosti èasu. Ako riadi», ak sa naozaj nestane?

Cítite sa neustále depresívne a ohromené, zlé nálady zostávajú neustále poèas tý¾dòov? Zoberiete si strati» vz»ahy s priateµmi alebo zanedbáva» svoje ciele? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdravuje. Niekedy by sme sa mali dosta» na profesionálnu pomoc - s tým nie je niè zlé. Keï úèinky negatívnych udalostí prevzali kontrolu nad va¹imi èinnos»ami, mô¾e by» u¾itoèná klinika du¹evného zdravia.

V odbore, ako je mentálna klinike je personálno s skúsených a certifikovaných lekárov (psychológ, psychiater, sexuológ, psychoterapeut. Mô¾ete sa ich zúèastni» na príslu¹nej slu¾be a pomoci. Opaèný k v¹eobecnej mienky, za pomoci týchto doktorov nie sú vyhradené len pre osoby postihnuté »a¾kú du¹evnou chorobou - naopak - mala by ka¾dého, kto sa dostane zlos» na dlhú dobu s nejakým du¹evné problémy v tomto odvetví hlási - a to aj v prípade, ¾e príznaky nie sú príli¹ vhodné. Ignorovanie mô¾e spôsobi» nevoµnos», ktoré vyvíjame v ochorení, ako je depresia a úzkosti. Výrazne zarába» bráni» pacientmi a aspoò my v¹etci sú lieèiteµná, lieèba mô¾e by» tak veµký, za hodinu.

V dôle¾itom termíne na klinike du¹evného zdravia zvá¾ite príle¾itos» stretnú» sa s psychológiou na konzultaènej schôdzi. Takéto stretnutie sa poèíta na konci diagnózy, poskytovania poradenstva a urèenia ïal¹ích krokov, ktoré mô¾u by» napríklad: Odovzdanie psychiatra alebo psychoterapie na lekára.