Modularne vzdelavanie zamestnancov in titucii trhu prace

Ste stredne veµký majiteµ a potrebujete investova» do ¹kolenia svojich hostí? Veríte, ¾e vlastnosti, ktoré organizujú, zvý¹ia efektivitu va¹ej pomoci a pomô¾u vám dosiahnu» ïal¹í zisk? Ak áno, mali by ste sa bli¾¹ie pozrie» na ponuky spoloèností organizujúcich rôzne kurzy a zacielenie.

Ak len sedíte pri poèítaèi a pozriete sa na zoznam ïal¹ích tréningových ponúk, budete prekvapení celkovou odvahou. Je ich veµmi, veµmi veµa! Keï si z toho mno¾stva návrhov vyberiete tie najzaujímavej¹ie? Stojí to za kúpu tréningového balíka v konkrétnej spoloènosti hneï, alebo je lep¹ie skontrolova» súlad s niekoµkými rôznymi? A aké je usmernenie pri výbere dodávateµa?

Mô¾ete po¾iada» o spätnú väzbu od µudí, o ktorých viete, ¾e teraz pou¾ili návrhy vzdelávacích spoloèností. Ïal¹ím krokom je hµadanie pomoci na internete - je tu veµa stránok so v¹etkou odvahou, kde príjemcovia poskytujú svoje dojmy po absolvovaných kurzoch. Je potrebné vzia» do úvahy niekoµko dôle¾itých prvkov: bli¾¹í pohµad na webovú stránku znaèky, navy¹e jej prvú ponuku a potom stretnutie so zástupcom dodávateµa a konfrontáciu toho, èo je napísané na poslednom znaku, èo nám napí¹e a navrhne na priamom stretnutí.

Je dôle¾ité, kto bude vykonáva» ¹kolenie zverené spoloènosti. Je to tréner, ktorý si kurz preberá, z ktorého sa bude kurz odobera», alebo ¾e osoba je trochu od skutoènosti, ktorá sa práve zaèala zlep¹ova» na konkrétnej téme pre potreby kurzu? Èi vzdelávacia spoloènos» berie do úvahy na¹e poznámky týkajúce sa èinností a otázok prebiehajúceho kurzu, alebo èi je pevne spája vlastný scenár, nechce ho opusti». Ïal¹ím dôle¾itým miestom na vyjednávanie dôvodov je cena.

Ka¾dý mana¾ér chce, aby sa náklady a riadenie odkúpili z jeho rozpoètu, aby mali urèité o¾ivenie ziskov. Vy ako jeden z nich máte právo na jednu!