Modul nudzoveho osvetlenia

Systémy núdzového osvetlenia sú mimoriadne záva¾nou èinnos»ou v tomto sektore. Vo výrobných halách, kde zamestnanci obsluhujú stroje s dostupnými pohyblivými èas»ami, v prípade náhleho nedostatku osvetlenia mô¾u by» trvale zranení a dokonca ich domov mô¾e by» ohrozený. V mieste straty elektrického napájania zariadenia prestane pracova», ale motory zrýchlené na vysokú rýchlos» sa zastavia len niekoµko sekúnd po preru¹ení prúdu.

Dokonca aj v moderných strojoch, kde sa pou¾ívajú systémy, ktoré automaticky blokujú prácu pohyblivých èastí po odpojení napätia, ich dokonèenie je takmer absolútne bezprostredné. Aby sa zabránilo takýmto udalostiam, mali by sa pou¾i» systémy núdzového osvetlenia. Závisia od druhých typov, ale úlohou v¹etkých z nich je ¾ivotnos» osvetlenia miestnosti na urèitý okamih po výpadku napájania. Vïaka tomu mô¾u hostia bezpeène zastavi» stroje a v prípade po¾iaru µahko opusti» budovu.

Najpopulárnej¹ím systémom núdzového osvetlenia, ktorý je dobrý nielen v priemysle, ale aj v obývacích izbách, sú ¹peciálne svietidlá. Zariadenie na núdzové osvetlenie má malú zabudovanú batériu, ktorá uchováva elektrickú energiu poèas dobrej sezóny in¹talácie. V mieste náhleho výpadku elektrickej energie ¹peciálny elektronický obvod prepne napájanie svietidla na rýchlos» batérie. Kontrolka svieti, kým sa nevyberie batéria. Systém svietidiel si nie je istý nedostatkami pou¾ívania malých batérií, len niekoµko desiatok a niekedy len niekoµkých minút osvetlenia.

Nová teoretická metóda pre pou¾itie pri poèítanie priemyslu na wygospodarowaniu Ïal¹ie miestnosti, kde sú in¹talované veµké batérie a riadiace programy. A mô¾ete pou¾i» generátor, tak¾e nielen núdzové svetlá budú môc» vykonáva» veµa hodín, ale aktivity budú tie¾ bohaté da» na svoje vlastné zariadenia, ako sú poèítaèe alebo niektorých poèítaèoch.