Modelovanie vlasov s valcami

Môj bratranec miluje hra» s vlasmi, mô¾ete ho neustále »aha», hrebeòova» a vymý¹µa». Je samozrejme absorbované, ¾e ak chcete, aby celý vzhµad krásny, je mo¾né da» jeden prú¾ok tucet krát, zaka¾dým s vlasom luku alebo vlásenku. Má rada ¹kolské hry a varí pre nich najviac. Jej nové stvorenie, Princezná Joker, bola navy¹e originálna a vy¾adovala perfektný úèes a ¹aty. Na prvom mieste, moja matka si pletie niekoµko vrkoèov s luky umiestnené v nich. Po chvíli povedala nádherná jedenás»roèná ¾ena nie, nie, a nie znova. Budem vyzera» kraj¹ie v apartmánoch ... a to zaèalo. Po pol hodine riadenia aj ich vznik. Vyzerala nádherne ako dobrá princezná. A¾ vtedy, keï je s princeznami, zmenila svoj názor dos» rýchlo. Nie na posledný, ¾e na zaèiatku predstavenia uplynulo menej ako dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenil my¹lienky, a vo svojom prejave to bola chvíµa, niè ako "nieeee, nepáèi sa mi to, preto¾e si nepamätám aristokratov, èo je vysoká jej slú¾ka". Vyna¹la nový úèes, pripnula si vlasy k voµnej koke. Na svadbu, samozrejme, ako ona vytvorila vy¹¹ie, teraz máme schopnos» ohýba» vlasy, tentoraz to bolo obzvlá¹» rýchle. Jej matka, z nejakej strany mòa, z druhej strany, bola dvadsa» dvadsa» minút.