Mo ete vytvori internet

Internet je zvlá¹» u¾itoèným zdrojom informácií. A práve keï je obsah napísaný v jednoduchom jazyku. Je obzvlá¹» »a¾ké dosiahnu» takýto úèinok, keï sa èlánok primerane týka otázok IT. Preto sa to deje preto, lebo pôsobí veµa charakteristickej slovnej terminológie.

Tým, ¾e ich ¹pecifikujete na webovej stránke, mo¾no oèakáva», ¾e o nich sa dozvie iba skupina pou¾ívateµov, ktorí ich pova¾ujú za ka¾dodenné interakcie s nimi alebo vytvoria ¹peciálne vzdelávanie. Nechcete v¹ak informova» iba takýchto µudí. Najmä ak je obsah obmedzený na dokumentáciu pomoci, z ktorej v rôznych veciach chce niekto, kto nav¹tívi slu¾bu.

IT prekladyTak¾e pri vytváraní webových stránok stojí za to postara» sa o IT preklady. Vïaka nim je dôle¾ité preklada» typicky technický obsah spôsobom, ktorý by bol priamo pre úplných laikov. Ako je známe, osoba, ktorá hµadá výuèbu v zálo¾ke súvisiacej s technickou poradou, nie je zvyèajne dobre orientovaná v ¹truktúre stránky alebo v ¹pecifickej terminológii.

Technická dokumentáciaIT preklad stojí za to vedie» aj vtedy, keï je dôle¾ité sprístupni» veµa technických dokumentov v iných jazykoch. Ponúkam napríklad softvér, je dôle¾ité, aby bol môj obrázok obµúbený pre v¹etko, na koho mô¾e pomôc» pracova» alebo pou¾íva» z daného mobilného zariadenia. V opaènom prípade leví podiel publika jednoducho nevie o takejto aplikácii, keï nechápe, pre èo je to. Ako v¹ak vidíte, väè¹ina pou¾ívateµov webu hµadá reklamu vo svojom vlastnom jazyku.Preto, èím ¹ir¹í rozsah dokumentácie v zmysle jazykového variantu, tým pravdepodobnej¹ie bude ovocie predaja výrobkov. Nikto, preto¾e som niè nekupoval cez noc, a pred objednávkou, sa odhaµuje s popisom, vrátane dokumentácie. Najmä ak konkrétny projekt musí spåòa» ¹pecifické po¾iadavky, dôkazy týkajúce sa systému, na ktorom má by» in¹talovaný.