Miestnosti s potencialne vybu nou atmosferou

Smernica ATEX (fr Atmospheres Explosibles., Tie¾ známy ako smernica 94/9 / ES, - je zïaleka Európskej únie, ktorá definuje základné po¾iadavky produktov urèených pre pou¾itie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu. Na nebezpeèenstvom výbuchu metánu a uhoµného prachu je drvivá väè¹ina strojov a náradie pou¾ívané v uhoµných baniach, a smernica ATEX sa vz»ahuje na zariadenia a metód pre ochranný vyhradenej pre pou¾itie v prostrediach s výskytom nebezpeèenstvo výbuchu. A¾ donedávna boli bezpeènostné predpisy v krajinách Európskej únie rozdelené medzi seba, èo malo veµké »a¾kosti v slobodnej výmene tovaru medzi èlenskými krajinami.Na tej istej veci bola vytvorená zjednotenie smernice ATEX, ktorá harmonizovaný existujúce vzory a oveµa µah¹ie obeh materiálov v zmluve o európskej. Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100 Rímskej zmluvy, najdôle¾itej¹ím bodom smernica ATEX je zabezpeèi» voµný pohyb tovaru, ktoré zaruèujú vysokú úroveò ochrany proti výbuchu. Vzhµadom na údaje èítacích zariadení v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu, Európsky parlament a Európska únia zaèala 23. marca 1994 vydal smernice ATEX 94/9 / ES, ktorý dostal v súlade s úèinnos»ou od 1. júla 2003. Valné zhroma¾denie tie¾ smernice 1999/92 / ES ATEX137 (tie¾ známy ako ATEX u¾ívateµov zo 16. decembra 1999, ktorý sa vz»ahuje k zmenám v minimálnych po¾iadavkách na bezpeènos» kníh v domácnostiach, kde je riziko vzniku výbu¹nej atmosféry. Smernica ATEX 94/9 / ES zahájený a¾ do 1. júla 2003 a nahrádza predchádzajúci smernicu starý prístup 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèenie CE (fr Conformité Européenneidentifikaèné èíslo certifikaèného orgánuSymbol vykonaniavýbu¹ná skupinakategórie zariadeniatyp ochrany proti výbuchuvýbu¹nej podskupineteplotná trieda

Odporúèame Atex ¹kolenie