Mantis mikroskop

Prvé zariadenia nemali také dlhé pole, aby sa predvádzali, rovnako ako nové, preto¾e ich zväè¹enie výskumného objektu nebolo veµkolepé a akcia bola zalo¾ená na pou¾ití denného svetla. Dne¹né sú veµmi presné a skvelé, ale stále sa zdokonaµujú, aby sa e¹te viac vyu¾ili výhody súèasného jedla.

Veµmi zaujímavým druhom mikroskopu sú tzv. Akustické mikroskopy, ktorých úlohou je skôr pou¾itie ultrazvukových vån, ktoré nepresahujú niekoµko gigahertov. Takéto zariadenie sa skladá z akustických ¹o¹oviek, snímacieho zariadenia a piezoelektrického snímaèa. Zaoberá sa predov¹etkým hµadaním elasticity a viskozity buniek a skúmaním ich zmien.So zmenami sú vedci odporúèaní elektrónovými mikroskopmi na sledovanie cieµov a vecí v atómovom stave. Pou¾ívajú elektrónové lúèe na zachytenie a ich rozlí¹enie sa vyvíja s rastúcou energiou elektrónov. Sú vhodné pre tento deò. Sú veµmi módne, èasto kvôli znaènej funkènosti domu. Vïaka nim je dôle¾ité získa» veµmi komunikatívny a pravdivý obraz a hrajú sa v sile vedomostí a technológií. Veµmi dôle¾itou informáciou o týchto zariadeniach je, ¾e v¹etky výskumy, ktoré sa vykonávajú za úèelom ich servisu, sa musia uskutoèni» vo vákuu. Pokiaµ ide o ¹túdium biologických organizmov, neexistuje teda problém.Iná metóda mikroskopu je funkèná, ktorá sa v medicíne pou¾íva na vykonávanie operácií a metód v relatívne nízkych priestoroch. Pou¾ívajú sa na vykonávanie neurochirurgických, stomatologických a oftalmologických postupov. Vïaka týmto nástrojom sa dnes mô¾eme te¹i» z veµkého rozvoja medicíny, ktorá mô¾e zachráni» ¾ivot èloveka a zlep¹i» pohodlie ¾ivota. Akonáhle sa takéto neinvazívne lieèby, aj keï sú extrémne záva¾né, »a¾ko realizovali a väè¹ina z nich je pre väè¹inu z nich ka¾dodenná.