Literarny preklad pdf

Som prekladateµka, pracujúcich na rôznych výkonnostných úrovniach, a to ako súèasne vysvetli», keï som vzia» literárny preklad. Najèastej¹ie mojou funkciou je porozumie» textu, od zásady obèianskeho práva alebo iných úradných dokumentov. Uprednostòujem literárne preklady, preto¾e mi dávajú veµa radosti.

Príprava a koncentráciaAko mám prelo¾i» literárny text, v prvom rade sa sna¾ím udr¾a» plnú koncentráciu. Som vypnú» telefón, nemám prehµadáva» webové stránky - text je pre mòa najdôle¾itej¹ie. Je to dôle¾ité, preto¾e nielen dokonalý preklad, ale aj literárne hodnoty. Je to nemo¾ná úloha, ale dáva veµkú spokojnos». Keï sa zdá, ¾e môj preklad literárneho textu je cenný, veµmi oceòujem a rados»am takmer tak veµkú, ako keby som sám som bol autorom tohto dokumentu.Nepochybne existujú také texty, ktorých vplyvy ma neuspokojujú, napriek tomu, ¾e sú literárne. To funguje dvomi spôsobmi: po prvé, nenávidím prelo¾i» harlequinów, preto¾e som sa nudí s dejmi a literárna hodnota takéhoto textu prakticky neexistuje. Po druhé, nenávidím populistické a jemné texty.

Úloha v budove

Samozrejme, napriek mojim predsudkom, ka¾dý preklad textu veµmi pokojne a chce, aby som naozaj dal predpoklady originálu. Pódium je »a¾ké, ale nikdy sa nevzdám a usilujem sa o krajinu. Je mo¾né, ¾e musím polo¾i» text na zásuvku a vráti» sa neskôr.V súkromnom sektore sa mi páèi fakt, ¾e to mô¾em urobi» tým, ¾e sa budem zúèastòova». Ka¾dý preklad textu sa dá robi» na diaµku a moderná technológia mi umo¾òuje robi» to so v¹etkými potrebnými nástrojmi. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet vám umo¾òuje overi» veµa informácií. Pri práci v priestoroch by sa v¹ak malo uva¾ova» o sebadisciplíne, lebo pozícia v domácnosti je lenivá. Musíte si na súkromné úlohy vy¾adova» aj prísnu prísnos». Ka¾dý preklad dokumentu platí aj pre ka¾dého, kto potrebuje rie¹enia s názorom, akoby sme práve zaèali pracova».zdroj: