Laboratorne vybavenie elbl g

Èasto mám svoju priateµku na pozícii. Je zamestnaná na Chemickej fakulte Univerzity v Gdaòsku, kde vyuèuje ¹tudentov, pracuje sama v laboratóriu. Niekedy sa mi zdá, ¾e je to vybavenie, na ktorom pracujem - hoci neexistujem tým, ¾e mô¾em pochopi» v¹etko, na najmen¹ej úrovni nie som prekvapený, ¾e som si vybral len úèel mojej profesionálnej funkcie.

Laboratórne vybavenie má veµmi zlo¾itú a ú¾asnú zále¾itos». Písanie niekoµkých slov o vybavení modernej chemickej laboratórií je pravdepodobne pre ¾enu, ktorá je úplne chemicky neschopná riskova» nieèo, skôr ako sa pokúsim ju prija».Dne¹ná laboratória chémie pravdepodobne nevyzerá takto, keï dostanem ilustrácie práce, ktorú myslím o základných skupinách základných ¹kôl. Napríklad laboratórne mikroskopy, ktoré sa zvyèajne zdajú by» základným vybavením ka¾dej laboratórie, chýbajú v tíme. Najbe¾nej¹ím nástrojom je - ako iný by bol - poèítaè. existujú tie¾ chladnièky, vetracie systémy, drezy, rôzne nádoby a niekoµko strojov, ktoré na prvý pohµad by laik pravdepodobne nebol v období, aby uviedol, pre èo sú urèené - vzorkovaèe, hmotnostné spektrometre kvapaliny a plynu a rôzne stroje na analýzu kompozícií chemických látok, ktoré si firmy nemohli spomenú».Samozrejme, laboratórne mikroskopy sa stále uplatòujú v teréne, viac mô¾ete v¾dy spadnú» na medicínsku univerzitu alebo na oddelenie biológie, ktoré okrem toho, ak moja priateµka skonèí prácu, sa nám nav¹tívi. okrem iného obdivova» laboratórne zariadenia pou¾ívané biológmi. Musím prizna», ¾e robí oveµa viac ako chemický - keby som mal vytvori» súbor sci-fi filmu, pravdepodobne by som po¾iadal toto oddelenie, aby prenajalo nejaké vybavenie. Oddelenie biológie je tie¾ dobré vïaka exemplárom exotických rastlín, ktoré sa tam pestujú, obrovskému akváriu a formáriu, kde mô¾ete sledova» správanie mravcov celé hodiny.