Kupu pokladne a dovtedy

Napokon ste zaèali vlastné podnikanie alebo roz¹íri» va¹e obzory s novými oddeleniami? Perfektné! To je èas, kedy si kúpite pokrovú pokladòu a zaujímate si, èi mô¾ete èaka» na akúkoµvek náhradu.Som v¹etko a slabé správy. Zrá¾ka nákupných nákladov z pokladnice je povolená len pri nákupe prvej registraènej pokladnice. Nemô¾ete èaka» na pomoc v prípade druhej alebo inej pokladnice.

Podmienky poskytovania pomociMo¾no v prvom rade o tom, èo mô¾ete kúpi». A tak:- mô¾ete odpoèíta» DPH zavedenú v celkovej sume,- mô¾ete zapoèíta» výdavky na hotovos» na daòovo odpoèítateµné náklady,- mô¾ete odpoèíta» 90% èistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Ak vytvárate také bonusy, musíte urobi» urèité podmienky. Tu sú:- nákup a fi¹kalizácia pokladnice musí by» vykonaná predtým, ako sa zaène registrácia registraènej pokladnice,- musíte uvies» miesto in¹talácie registraènej pokladne vedúcemu daòového úradu v hlavièke 7 dní od jej doruèenia,- musíte da» na vedúceho svojho daòového úradu výpis o poète pokladníc a apartmáne ich pou¾itia. Vyhlásenie chce by» jemné PRED zaznamenávaním záznamov (najskôr v deò predtým- prvé kontroly a kontroly by sa mali dokonèi»,- podieµa sa na celku na zaplatenie hotovosti a na zaplatenie dôkazu o zaplatení,- mali by ste zaèa» nahrávanie v zákonom stanovenom èase.Aký je úspech, keï ste daòovník, ktorý vykonáva èinnos» vyòatú z dane alebo podlieha povinnosti zaznamenáva» obrat pomocou registraèných pokladníc? Mô¾ete dosta» náhradu namiesto odpoètu.musíte:- zaènite nahráva» najneskôr v správny dátum- predlo¾i» vy¹¹ie uvedené vyhlásenie o poète pokladníc a mieste pou¾itia,- umiestni» reklamu na miesto in¹talácie pokladne,- zaplati» celok za pokladnicu.

úèinokA musíte poda» ¾iados»:- meno, priezvisko a meno daòovníka,- adresové údaje,- daòové identifikaèné èíslo,- v prípade daòovníkov, ktorí ponúkajú slu¾by prepravy vedomia a za»a¾enia osobnými a bato¾inovými taxiami - znalos» o veµkosti preukazu na prepravu cestnej taxi taxíkom a registrácii a boènom èísle taxi, v ktorom bola in¹talovaná registraèná pokladòa.Náhrada je do 25 dní odo dòa podania ¾iadosti daòovníkom.Náhrada za odpoèítanie kúpnej ceny z pokladnice sa uskutoèní vtedy, keï do 3 rokov odo dòa zaèiatku registrácie:- prestanete pou¾íva» pokladòu, v poslednej chvíli zabudnete spusti» kampaò,- bude otvorená likvidácia,- bude vyhlásený konkurz,- predaj podniku alebo závodu a nástupca neuskutoèní transakcie na sumu.