Krajae stoji za to

Výcvik Atex alebo rozsah zamerania je analyzovaný a prispôsobený zále¾itosti konkrétnej in¹titúcie alebo organizácie. Nasledujúci zoznam zobrazuje najdôle¾itej¹ie otázky, na základe ktorých sa vyvíja koneèný plán odbornej prípravy. Tento zoznam mo¾no vo vhodných prípadoch roz¹íri» o nové otázky.

LibreCoinLibreCoin. Virtuálna mena

Atex ¹tátna príprava:právne dôvody spojené s výbu¹nou bezpeènos»ou: smernica ATEX 137 a vnútro¹tátne predpisy,Smernica ATEX95 a vnútro¹tátne predpisy; & nbsp; vzájomné vz»ahy medzi smernicami ATEX137 a ATEX95,právne dôvody týkajúce sa po¾iarnej bezpeènosti: vyhlá¹ka Ministerstva vnútra a správy dòa 7. júna 2010 o po¾iarnej ochrane priestorov, stavebných kon¹trukcií a bytov; vzájomné informácie s pravidlom ATEX137,základné pravidlá pre posudzovanie a význam zón nebezpeèenstva výbuchu; extrémne posúdenie vhodnosti výbu¹ných parametrov plynov, pár kvapaliny a prachu,elektrostatické uzemnenie - »a¾kosti s problémami, príklady a mo¾né technické rie¹enia,druhy ochrany proti výbuchu v priemysle a prvé pravidlá ich výberu; základné pravidlá ochrany zariadení zariadenia pred nebezpeèenstvom výbuchu,jednotkové príklady ilustrujúce úèinnos» pou¾ívania jednotlivých systémov ochrany proti výbuchu,dôle¾ité pravidlá pre bezpeènú prevádzku kníh a strojov v potenciálne výbu¹ných oblastiach,príklady výbuchov v priemysle,stupeò a dostupnos» vetrania a rozsah oblasti nebezpeèenstva výbuchu, na dôkaz plynov, vodík, plyn propánbutánu, acetylén; batériové nabíjacie body, bezpeènostné skrinky na skladovanie chemikálií,elektrické stroje v potenciálne výbu¹ných oblastiach - v¹eobecné pokyny pre montá¾ne zariadenia,hrozba nebezpeènej havárie v odvetví; vybrané »a¾kosti spojené so skladovaním, odpra¹ovaním, systémami na manipuláciu s uhlím v elektráròach, obmedzenia spojené s pou¾ívaním systému na zmiernenie výbuchu,procesov a rýchlych rizík na tratiach biomasy.