Jedlo na telefone

https://ecuproduct.com/sk/atlant-gel-efektivna-metoda-ktora-zvysi-vasho-clena/

V poslednej dobe sme mali Valentín, preto som sa rozhodol, ¾e urobím pre moju priateµku prekvapenie. V rozlo¾eních som mal veèeru s dvoma chodmi a dezert podávaný v prostredí vína a vonných svieèok z konkrétneho obchodného domu. Prvý nápad - mu¹le. Veµmi drahé jedlo, ale tie¾ zlo¾ité pripravi», preto¾e slávky musia by» dobre vyprá¾ané odstráni» z nich som slú¾i» chuti.

Bohu¾iaµ, kuchár zo mòa je trochu priemerný. V skutoènosti by som mohol poveda», ¾e zaèiatoèník, preto¾e to bude pravda. On na¹iel recept na tieto sandpics na internete. Bohu¾iaµ som mal problém s pochopením polovice textu, preto¾e v¹etko bolo vytvorené v angliètine! Nu¾, nevzdával som sa, v¹etko som prehodil do prekladateµa a my ideme na prvok podµa intuície kuchára (èo vlastne nemám. Rozhodol som sa, ¾e by som tieto slávky poskytol v zeleninovom prostredí. Napriek tomu som zabudol, ¾e táto zelenina by sa mala najskôr odstráni» a odstráni». Otvoril sa stresu, preto¾e pódium bolo èoraz menej a ja som bol v pozadí. Zaèal som rozrába» zeleninu, len som chcel získa» individuálny prst ... Len, aké dôle¾ité ste sa nevzdali. Pri¹iel som na plán - zeleninový rezaèka. Naozaj to bol hit. Nie, ¾e som u¹etril pár okamihov na rezanie, stále som sa nemusel bá» svojej vlastnej akcie pomocou krájaèa. Ak bola táto suma rýchlo hotová, hodil som mu¹le na maslo. V¹etko len vyprá¾ané, samozrejme, keï na obrázku z webovej stránky, na ktorej som na¹iel recept. Napriek tomu som zabudol, ¾e musel pripravi» nejakú polievku. Rýchlo som vyskoèil do miestneho obchodného domu na kyslá polievka v pohári a odobral ho do hrnca a potom som si ho ospravedlòoval. Pre dezert som mal v domácej mraznièke pripravenú vlastnú domácu zmrzlinu. Je dobré, ¾e by som sa sám motivoval, keby sa to stalo deò predtým, preto¾e by som u¾ nemohol niè robi». Musím prizna», ¾e posledná chvíµa, ktorá mi zachránila zeleninovú frézu, mi zachránila veèeru s dvoma chodmi. Dievèa bolo prekvapené a úctyhodné k mojim kulinárskym zruènostiam.