Jazykove znalosti v nemeine

Tlmoèenie je preklad, ktorý pomáha komunikácii medzi dvoma úèastníkmi, ktorí nekomunikujú v aktuálnom jazyku. Tlmoèenie konèí pravidelne, èo znamená, ¾e prekladateµ nemá èas na skontrolovanie slov v slovníku alebo premý¹µanie o zmysluplnosti vyhlásenia. Musíme by» veµmi zameraní a reflexívni, aby bol preklad presný a nestrácal zmysel, ktorý chce sprostredkovateµ vyjadri».

Najzaujímavej¹ie je preklad konferencie, ktorý sa prispôsobuje poèas verejných prejavov. Èasto sú oficiálne stretnutia súèasne vy¹kolené v niekoµkých jazykoch - vo vz»ahu k akému jazyku hovoria reèníci a poslucháèi, v ktorých krajinách sa ¾ivé vysielanie uskutoèòuje.

Tlmoèenie vo Var¹ave kvalifikova» pre simultánne tlmoèenie - to znamená, ¾e tí, ktorí pracujú v pravidelných intervaloch, po sebe idúce preklade - predlo¾il preklad poèítajú a¾ reèník vyèerpá a odrazí jej ¹peciálny záznam, ¹epkal preklade - pri prejavoch predstavili vyhlásení k rovnakému osobe, sediaci na òu. Sú tu aj súdne prejavy. Poèas ich prenosu je vyrobená dnes v súdnej sieni, a potom oznaèil za legitímne ¹tátne súdny tlmoèník. Èasto títo prekladateµ pomáha vybranú osobu pri cestách do zahranièia, kde pracujú na obchodné rokovania / rokovania, a je u¾itoèná preklad.

Väè¹ina tlmoèníkov je zdru¾ená v spoloènostiach, ktoré nielen zvy¹ujú prestí¾, ale ponúkajú aj vzdelávacie produkty alebo oznaèujú ¹koly, v ktorých mô¾ete zlep¹i» svoju kvalifikáciu. Oficiálne komisie, Organizácia Spojených národov, Súdny dvor, Parlament a Európska komisia im radi pomô¾u. Potom sú si istí, ¾e µudia, ktorí pracujú s prekladmi, zaruèujú vysoký stupeò prekladu, ako aj presnos».