Iota fi kalna pokladnica

Predajcovia majú obavy a starostlivos» o pokladnicu. Nie v¾dy je to v¹etko, èo ide na¹a cesta a to, èo chceme. Finanèná pokladnica je stroj - elektronické zariadenie, ktoré niekedy zlyhá.

faktúraPredtým, ne¾ si zvykneme predáva» v pokladni, plynie príli¹ málo èasu. Aj keï treba pripusti», ¾e jedlá pre nás veµa práce. Èítajú èiarové kódy a potom vytlaèia potvrdenie alebo faktúru. No, len ... potvrdenie alebo faktúra? Ukázalo sa, ¾e vec je delikátna a irelevantná, ale nie pre krajinu. Mô¾eme si klás» otázky, èo da» zákazníkovi potvrdenie vytlaèené v pokladnici alebo faktúru. ©pecialisti ponáhµajú venova» pozornos» - hovoria, ¾e by ste mali vyda» potvrdenie, ale da» zákazníkovi faktúru. Je dôle¾ité, aby vystavenie faktúry za fyzickú osobu, ktorá neuskutoèòuje podnikateµskú èinnos» ani za farmára s pau¹álnou sadzbou, neoslobodzuje predávajúceho od povinnosti registrova» predaj na daòovej sume. U¾ívateµ mô¾e po¾iada» o faktúru - potom mu bude poskytnutá jeho pôvodná faktúra.

príjemA èo potvrdenie? Fi¹kálny doklad sa pripojí k poslednej faktúre, ktorá je v dokumentácii daòovníka. v tejto technológii sa vyhneme dvojitému plateniu dane za daný predaj. Potvrdenie o kúpe je faktom predaja. Potvrdenie vytlaèené na pokladni sa èasto poskytuje so ¾iados»ou o vystavenie faktúry. To je tie¾ základ pre reklamu výrobku, ktorý sa ukázal by» chybné alebo nízke po nesplnení po¾iadaviek zákazníkov. Potvrdenie je èasto aj zárukou. Na rozdiel od vystúpení je táto etapa dokumentu - výtlaèok vlastnej pokladnice - mimoriadne dôle¾itým dokumentom. Fi¹kálne tlaèiarne spoloènosti Elzab sú v období na vytlaèenie potvrdenky a faktúry.Èasto prijímame potvrdenie, ¾e ho niekde hodíme. Ale keï je to nákup nieèoho dobrého, stojí za to ma» potvrdenie a vedie», kde je. Smiala som sa mnohým µuïom a do peòa¾enky som zaviedla doklady s jedným pomazaním. Ale videl som aj µudí, ktorí dávali potvrdenie a vedeli, ¾e produkt, ktorý si kúpili v obchode - je starý. Pre niektorých je teda príjmom skutoènos», ¾e dali za to, èo obsahujú vo vrecku, pre inú látku je starostlivos» o výrobok.